Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Digital infrastruktur och kommunikation - våren 2024

Denna utlysning erbjuder finansiering av projekt som i samverkan kan bidra till utvecklingen av nya lösningar inom digital infrastruktur och kommunikation för att adressera industrins och näringslivets utmaningar. Projekten som finansieras ska bidra till Sveriges gemensamma förmåga att skapa och nyttja digital infrastruktur och kommunikation. Detta är en utlysning inom programmet Avancerad digitalisering.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt som är drivna av industriella behov och som genom samverkan utvecklar nya lösningar inom digital infrastruktur och kommunikation för att adressera digitaliseringsutmaningar hos industri och näringsliv.

Vem kan söka?

Ett konsortium med minst två deltagare, varav minst en industriell projektpart i form av ett företag. Förutom företag kan akademi, institut, offentlig verksamhet eller myndigheter medverka.

Hur mycket kan ni söka?

Det går att söka mellan 2 och 10 miljoner kronor i bidrag per projekt. Bidraget får motsvara maximalt 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Utlysningens preliminära budget är 40 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • Utlysning inom programmet Avancerad digitalisering 

   Besök programmets webbplats för mer information
    
   Den här utlysningen erbjuder finansiering av forsknings- och innovationsprojekt som genom samverkan ska utveckla nya lösningar inom digital infrastruktur och kommunikation. Projekten ska adressera utmaningar inom digitalisering av industri och näringsliv. De ska även bidra till att öka Sveriges förmåga att skapa och nyttja digital infrastruktur och kommunikation.  
    
   Utlysningen är en del av programmet Avancerad digitalisering, ett industridrivet program för att främja Sveriges och den svenska industrins förmåga att skapa framtidens digitala lösningar.  
    
   Utlysningen riktar sig till konsortier som består av minst två projektparter varav minst ett svenskt företag. Sökanden kan vara från industri, näringsliv, akademi, institut, offentlig verksamhet eller myndighet. Projekten ska drivas av industrins och näringslivets behov, och behovsägare ska vara engagerade i projekten. 
    
   Projektens löptid kan vara 12 till 36 månader. Varje enskilt projekt kan söka bidrag i spannet mellan 2 och 10 miljoner kronor. Vinnovas bidrag kan uppgå till maximalt 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Utlysningens preliminära budget är 40 miljoner kronor

  • Utlysningen är en del av programmet Avancerad digitalisering, ett industridrivet program för att främja Sveriges och den svenska industrins förmåga att skapa framtidens digitala lösningar.  
    
   De projekt som finansieras ska adressera industrins och näringslivets behov av avancerad digital infrastruktur i närtid och i framtiden. Övergripande lärdomar och resultat från finansierade projekt ska kunna delas öppet efter projektavslut. På så sätt kan projekten bidra till Sveriges förmåga att skapa och nyttja digital infrastruktur och kommunikation.  
    
   Utlysningen ska särskilt bidra till följande resultat- och effektmål inom programmet:   

   • Sverige har förmåga att utveckla nästa generations digitala lösningar.  
   • Svensk industri har en förmåga att snabbt nyttja nya digitala lösningar. 
   • Ta fram lösningar för ökad interoperabilitet mellan digitala produkter, tjänster och system. 
   • Lägre klimatavtryck och energianvändning genom digitala lösningar – trots ökad användning.
   • Digitala lösningar som bidrar till önskade effekter vad gäller hållbarhet.
   • Spridning av lösningar och kunskap inom avancerad industriell digitalisering till andra delar av samhället. 

   Läs om programmet Avancerad digitalisering 
    
   Kommunikationssystem och digital infrastruktur utgör grunden för digitalisering. Möjligheterna att kunna koppla upp och ihop säkra system samt enheter utvecklas kontinuerligt, och därför behöver kommunikationsnäten uppdateras och moderniseras. För att möta krav på framtidens tjänster och tillämpningar behöver kapacitet, stabilitet, säkerhet och kvalitet förbättras. Nyttjande av modern kommunikationsteknik inom svenskt näringsliv behöver ökas och underlättas. Nyttjande av standardiserade protokoll och gränssnitt är också viktiga för att säkerställa interoperabilitet mellan enheter och system i digitala lösningar.  
     
   Användningen av digital teknik utökas kontinuerligt i olika sektorer av näringslivet och samhället. Det gör att trafikvolymer och påfrestningar på den underliggande infrastrukturen ökar. En förväntad konsekvens är ökade dataströmmar och fortsatt exponentiell utveckling av trafik i nätverk. För att minska risk för fördröjningar, och för att behålla data så nära användaren som möjligt, finns det därför behov att kraftigt öka exekveringskapacitet genom exempelvis distribuerade nätverk. I distribuerade nätverk kan dator- och lagringskapacitet samverka med molnmiljöer. Beräkningskapacitet och lagringsteknik är två andra viktiga utvecklingsområden.  
     
   Andra relevanta aspekter är stabilitet och användande av öppna standarder. Industriella miljöer blir alltmer automatiserade och beroende av digitala verktyg, och det kräver robusta kommunikationsnät. De behöver klara påfrestningar och störningar utan att dess funktionalitet påverkas. Öppna standarder garanterar interoperabilitet och tillämpbarhet. Även regulatoriska och immaterialrättsligt relaterade frågor är viktiga aspekter. 
     
   Denna utlysning har fokus på samverkansprojekt inom digital infrastruktur och kommunikation. De föreslagna projekten ska vara relevanta för något eller några av dessa tekniska fokusområden:  

   Användning av 5G i publika och privata 5G-nät

   Tillgång till 5G-nät och tjänster för näringslivets digitalisering, både genom dedikerade resurser i publika nät och egna privata 5G-nät.

   Detta för att säkerställa: 

   • robusthet 
   • säkerhet 
   • låg fördröjning
   • tidsreferens
   • energieffektivitet
   • flexibilitet
   • hantering av stora datamängder (big data)
   • dataflöden 

   Explorativ forskning och innovation kring 6G
   Med delfrågor som kognitiva nätverk som automatiskt anpassar sig efter förändrade förhållanden och användning, till exempel:

   • nätverk med integrerade, distribuerade eller centraliserade beräkningsresurser
   • resilienta nätverk med hantering av störningar och skydd mot intrång eller manipulation
   • sömlös uppkoppling mellan olika tekniker och enheter
   • ultratäta nätverk eller resurseffektiva nätverk. 

   Hållbarhet
   Innovativa lösningar som adresserar hållbarhetsaspekter inom:  

   • nätens energianvändning
   • datacenters energianvändning
   • hållbara 5G- eller 6G-nät
   • utveckling av algoritmer och mjukvaror för energieffektiva och energibesparande funktioner
   • applikationer och tjänster.

   Applikationer
   Applikationer och digitala system som till exempel adresserar:  

   • digitala ekosystem med end-to-end-funktionalitet
   • applikationer med låg fördröjning
   • öppna standarder för protokoll och datarepresentation inom kommunikation men också från branschorganisationer 
    realtidsmolntjänster
   • legala- och integritetsaspekter kopplade till hantering av stora mängder data
   • uppkopplade enkla till adaptivt lärande sensorer
   • gränssnitt människa-maskin inklusive nästa generations Internet. Exempelvis taktilt internet eller internet och senses.   

   Resilient digital infrastruktur
   Det vill säga system som kan motstå störningar och påverkan: 

   • både lokalt, privat och via molntjänster samt 
   • säkerhet i samspel mellan privata och publika kommunikationssystem.

   Resultat från forskning och innovation som görs fritt tillgängliga ger ökad möjlighet för fler att bidra till lösningar på samhällsutmaningar. Utlysningen ska bidra till att fler resultat görs fritt tillgängliga för alla, och att vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång. Att som projekt förhålla sig till öppna standarder ses som positivt.    

   Två centrala hållbarhetsperspektiv 

   Utöver ovanstående har Vinnova i uppdrag att främja hållbar tillväxt och samhällsutveckling. Genom Agenda 2030 har världens länder enats om en global överenskommelse och förståelse för vad som kännetecknar hållbar utveckling. Genom Vinnovas insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.  

   Inom Agenda 2030 har Vinnova särskilt pekat ut klimat och jämställdhet som två centrala hållbarhetsperspektiv som våra finansierade satsningar ska bidra positivt till. Projekt finansierade av Vinnova förväntas därmed ta särskild hänsyn till klimat- och jämställdhetsaspekter.  

   Två jämställdhetsperspektiv som vi tittar på och analyserar i ansökningar är:  

   • om kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet (se avsnitt 7 under aktörskriteriet för mer information). 
   • om det finns köns- eller genusaspekter som är relevanta kopplat till projektets problemområde, lösningar och nyttiggörande.  

   Fri tillgänglighet till resultat från forskning och innovation ger ökad möjlighet för fler att bidra till lösningar på samhällsutmaningar. Denna utlysning ska bidra till att fler resultat görs fritt tillgängliga för alla, och att vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång. 

   Information om arbetet för att bidra till målen i Agenda 2030 finns på Vinnovas webbplats

   Information om vad arbetet för jämställd innovation innebär för dig som söker bidrag finns på Vinnovas webbplats

  • Utlysningen riktar sig till konsortier med minst två projektparter där företag, universitet, högskola, forskningsinstitut, offentlig verksamhet eller myndigheter kan ingå.  

   Projekten ska drivas av industrins behov och minst ett företag ska ingå i konsortiet. Alla deltagande parter kan vara företag. 

   Projektpart som söker bidrag ska vara svensk juridisk person. Med svensk juridisk person likställs i detta avseende utländsk organisation som har filial eller driftställe i Sverige. Kostnaderna i projektet ska kunna hänföras till filialens eller driftställets verksamhet. 

  • Aktiviteter det går att söka finansiering för 

   Det går att söka finansiering för aktiviteter som ingår i forsknings- och innovationsprojekt med en inriktning som uppfyller utlysningens syfte enligt avsnitt 2. 

   Exempel på aktiviteter som är stödberättigande:  

   • Utredning av tekniska och designmässiga förutsättningar.
   • Utveckling av prototyper eller demonstratorer. Detta kan även innefatta pilotarbete, testning och validering. 
   • Undersökning och utveckling av produktionsmetoder. 
   • Planering och genomförande av studier eller tester för att verifiera en innovation. 
   • Utredning av marknadsmässiga förutsättningar, exempelvis identifiera kunder, kundbehov, möjliga samarbetspartners och konkurrenter.  

   Vi finansierar inte rutinmässiga eller återkommande ändringar av befintliga produkter, tjänster, tillverkningsmetoder eller tillverkningsprocesser. Inte heller utbildningsinsatser, kurser, marknadsföring, försäljning, löpande drift, kvalitetssäkring, certifiering, investering i utrustning och verktyg samt immaterialrättsliga strategier och skydd. 

   Projektens längd kan vara mellan 12 och 36 månader. 

   Stödberättigande kostnader 

   Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag.  
    
   De generella förutsättningarna för att en kostnad ska vara stödberättigande finns beskrivna i avsnitt två i dokumentet ”Anvisning till Vinnovas villkor om stödberättigande kostnader”. I anvisningens avsnitt fyra ges en detaljerad beskrivning av respektive kostnadsslag. Dokumentet hittar du under rubriken ”Stödberättigande kostnader” på Vinnovas webbplats

  • Vinnovas bidrag kan uppgå till mellan 2 och 10 miljoner kronor per projekt, och kan maximalt uppgå till 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.  

   För organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet beviljas bidrag med stöd av 9 § i förordning 2015:208 om statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (stödordningen), det vill säga stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt enligt artikel 25 i GBER.  Projektets aktiviteter ska utgöra industriell forskning. Du hittar aktuella förordningar på Vinnoas webbplats: Statligt stöd till ekonomisk verksamhet 
    
   För Industriell forskning gäller följande maximala stödnivåer till en enskild bidragsmottagare baserat på organisationstyp: 

   • Små företag är företag med 1-49 anställda, med en omsättning på maximalt 10 MEUR. De kan få maximalt 70 procent av sina kostnader täckta av bidrag.
   • Medelstora företag är företag med 50-249 anställda, med maximalt 50 MEUR i omsättning. Deras bidrag kan uppgå till maximalt 60 procent av kostnaderna.
   • Stora företag har mer än 250 anställda, med en omsättning på mer än 50 MEUR. För dem gäller maximalt 50 procent i bidrag.   

   Företag kan få ytterligare 15 procents stöd, upp till maximalt 80 procent, om de uppfyller vissa villkor. Mer information finns i dokumentet ”Stödnivåer, definitioner med mera för bidrag enligt Vinnova” på Vinnovas webbplats:  
   Statligt stöd till ekonomisk verksamhet
    
   För organisationer som bedriver icke ekonomisk verksamhet beviljas inte statsstöd i enlighet med 5 § stödordningen. Här omfattas i regel universitet och högskolor, forskningsinstitut och andra organisationer som inte erbjuder någon vara eller tjänst på en marknad. Bidrag kommer att beviljas med maximalt 100 procent stödnivå.  
    
   Observera dock kravet på maximalt 50 procent stödnivå för projektet som helhet. 
    
   Den totala bidragsbudgeten är preliminärt 40 miljoner kronor för denna utlysning. 

  • Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan 

   Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav: 

   • Projektet ska ha minst två projektparter varav minst en part ska vara ett svenskt företag.
   • Samtliga projektparter ska vara juridiska personer. 
   • Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. 
   • Projektet får inte ha påbörjats innan ansökan lämnas in.
   • Ansökan ska följa samtliga anvisningar och innehålla samtliga bilagor enligt avsnitt 10.  
   • Projektledaren ska vara anställd hos någon projektpart. 
  • Vad bedömer vi? 

   Ansökan ska ligga i linje med utlysningens mål och syfte angivna i avsnitt 2 och bedöms enligt kriterierna nedan.   

   Potential
   • Potential att inom något eller några av utlysningens utpekade tekniska fokusområden bidra till programmets mål att: 
    – Sverige har förmåga att utveckla nästa generations digitala lösningar. 
    – Svensk industri har en förmåga att snabbt nyttja nya digitala lösningar. 
    – Ta fram lösningar för ökad interoperabilitet mellan digitala produkter, tjänster och system. 
    – Lägre klimatavtryck och energianvändning genom digitala lösningar – trots ökad användning.
    – Digitala lösningar som bidrar till önskade effekter vad gäller hållbarhet.
    – Spridning av lösningar och kunskap inom avancerad industriell digitalisering till andra delar av samhället.
   • Stärka Sveriges attraktionskraft när det gäller forsknings- och innovationsinvesteringar. 
   • Potential att utveckla kunskap och kompetens som främjar avancerad digitalisering som förnyar svensk industri.
   • Projektets potentiella genomslagskraft och påverkan på svensk industri.
   • Projektets potential att bidra positivt till de globala målen i Agenda 2030, samt minimera de negativa effekterna. 
   Aktörer  
   • Projektparternas kompetens, trovärdighet och förmåga att genomföra projektet. 
   • Konsortiets förankring i svensk industri. 
   • Projektparternas förmåga att sprida, nyttiggöra, kommersialisera och vidareutveckla de kunskaper som genereras i projektet, både inom de egna organisationerna och utanför konsortiet.
   • Hur väl projektteamet är sammansatt med avseende på könsfördelning, samt fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.  
   Genomförbarhet  
   • Projektplanens realism i förhållande till uppsatta mål, metoder, aktiviteter och budget. 
   • De angivna projektparternas delaktighet och relevans i projektets olika arbetspaket och aktiviteter. 
   • Hur väl projektupplägget bidrar till nyttiggörande och spridning av resultaten, både inom de egna organisationerna och utanför konsortiet.
   • Hur väl risker beskrivs och hanteras i projektets genomförande.
   • Hur väl relevanta hållbarhetsperspektiv integrerats i projektplanen. Med relevanta hållbarhetsperspektiv avses Agenda 2030 med ett särskilt fokus på klimat och jämställdhet. 
  • Ansökningarna kommer att bedömas i konkurrens och bedömningen baseras på den elektroniska ansökan som lämnats in via Vinnovas e-tjänster.   
     
   Schematiskt ser beslutsprocessen ut på följande sätt:   

   1. Ansökan lämnas in via Vinnovas e-tjänster.  
   2. De ansökningar som uppfyller de formella kraven kommer att bedömas utifrån ovan angivna kriterier av Vinnovas förordnade bedömare.
   3. Bedömningen resulterar i en rekommendation till finansiering. Vinnova fattar beslut om vilka projekt som ska finansieras och beslut meddelas till sökande.  

   Utöver en individuell bedömning av varje ansökan kan Vinnova komma att tillämpa ett portföljperspektiv för att åstadkomma viss spridning av de beviljade projekten, avseende aspekter som till exempel tillämpningsområden och storlek på projekt.   

  • Om våra beslut 

   Efter beslut skickar Vinnova ett meddelande via e-post med besked om beviljande eller avslag till koordinatorn för respektive ansökan. Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet.Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande. I avsnitt 5 beskrivs aktuella stödgrunder närmare.  
    
   Vinnovas beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.  

   Villkor för beviljade bidrag 

   För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat.

   Aktuella villkor hittar du på Vinnoas webbplats, tillsammans med hjälp för att förstå och uppfylla villkoren
    
   Vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång i enlighet med Vinnovas anvisning. 
    
   För alla som beviljas bidrag i den här utlysningen gäller även följande särskilda villkor: 

   • Vid information om projektet, och vid varje offentliggörande av projektresultat, ska det anges att arbetet utförts med stöd från Vinnova inom programmet Avancerad digitalisering. Offentliggörande kan exempelvis vara publicering av information, oavsett medium, och muntliga presentationer. På engelska används namnet Sweden’s Innovation Agency.
   • Koordinator eller annan företrädare för projektet ska vid inbjudan från programchefen för Avancerad digitalisering delta i relevanta evenemang inom programmet. På så sätt bidrar de beviljade projekten till kunskapsspridning inom svensk industri i enlighet med programmets syfte.
   • Slutrapporten ska innehålla en bilaga med övergripande beskrivning av projektets genomförande, resultat och lärdomar. Denna bilaga ska kunna spridas öppet och ska inte innehålla några konfidentiella uppgifter.  

   Övriga anvisningar:  

   • Projektets deltagare ska föra en kontinuerlig dialog med programkontoret för Avancerad digitalisering för att genom dialog stärka projektets förutsättningar till projektresultat i linje med programmets övergripande mål. 

   I händelse av att projektteamet inte är jämställt gäller följande anvisning:

   • Om könsfördelningen i projektteamet inte är inom 40/60 vad gäller kvinnor och män ska en plan bifogas i samband med startrapporten. Planen ska redogöra för hur projektet skulle kunna uppnå en bättre könsfördelning under projekttiden, exempelvis genom genomtänkta rekryteringar och liknande.  

   Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt. 
    
   Om projektet inte följer Vinnovas villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.  

  • Så här ansöker ni  

   För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär i Vinnovas e-tjänst för ansökningar, som nås via knappen Ansök längre ner på sidan.  
    
   I e-tjänsten laddar ni upp följande bilagor: 

   • Projektbeskrivning som maximalt får omfatta tio stående A4-sidor med enspaltig 12 punkters text. Projektbeskrivningen ska följa den obligatoriska mallen som hämtas på utlysningens webbsida. 
     
   • Projektsammanfattning i särskild bilaga som maximalt får omfatta en stående A4-sida. Projektsammanfattning ska kunna delas med programmets externa programråd och ska därför inte innehålla konfidentiella eller andra känsliga uppgifter. Avancerad digitalisering har programråd med representanter från svensk industri. Programrådet medverkar i utformning av utlysningar utifrån industriella behov för att uppfylla programmets målsättningar. Projektsammanfattningen ingår inte i bedömningsprocessen. Projektsammanfattningen ska följa den obligatoriska mallen som hämtas på utlysningens webbsida.
   • CV-bilaga för nyckelpersoner enligt obligatorisk mall. Varje CV får maximalt vara en A4-sida med 12 punkters text. CV-bilagan ska följa den obligatoriska mallen som hämtas på utlysningens webbsida. 

   Endast efterfrågade sidor och bilagor kommer att bedömas. Hänvisning till webbsidor kommer ej att beaktas.  
    
   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helt låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag.  
    
   Klarmarkera ansökan i god tid innan utlysningen stänger.  
    
   När utlysningen stängt och ansökan registrerats hos Vinnova skickas en bekräftelse per e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och firmatecknare/prefekt. Det kan ta några timmar innan du får e-posten. 
    
   Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att utlysningen stängt ber vi dig höra av dig. 
    
   När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på begäran från oss. 

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Marlene Häggström

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 30 33

  Adela Saavedra Granholm

  Handläggare

  +46 8 473 31 50

  Birgitta Ossman

  Administrativa frågor

  +46 8 473 32 83

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2024-00058

  Statistik för sidan