Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Flygtekniskt demonstratorprogram med SMF-deltagande

Det här erbjudandet från det strategiska innovationsprogrammet Innovair syftar till att skapa flygtekniska demonstratorprogram med inriktning på svenska företag som driver projekt i samverkan med minst en annan aktör. Syftet är att öka den svenska flygindustrins internationella konkurrenskraft genom ökad miljöanpassning och säkerhet.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekten ska adressera områdena: grundläggande flygteknik och helhetsförmåga, avancerad struktur och tillverkningsmetoder för flygfarkoster, intelligenta ombordsystem, eller framdrivningsteknologi.

Vem kan söka?

Svenska företag, såväl SMF som större företag inom flygsektorn, i samverkan med minst en annan aktör.

Hur mycket kan ni söka?

Den totala budgeten för utlysningen är cirka 20 miljoner kronor. Vi avser att finansiera 3-6 projekt och inget projekt beviljas mer än 8 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Innovair. Innovair är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram. Syftet med satsningen på strategiska innovationsprogram är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

   Mer information om programmet

   För att skapa synergier och stimulera ytterligare samverkan inom svensk industriell forskning har Vinnova, Formas och Energimyndigheten skapat ett antal Strategiska Innovationsprogram (SIP). Ett av dessa är Innovair, som är Sveriges strategiska innovationsprogram för flyg och representerar hela det samlade flygtekniska innovationssystemet.

   Syftet med utlysningen är att stärka den svenska flygindustrins internationella konkurrenskraft och möjliggöra svenskt deltagande i såväl nationella som internationella demonstratorprogram.

   Erbjudandet riktar sig till svenska företag inom flygindustrin och forskningsorganisationer. Med svenska företag menas även utländska organisationer som har filial eller driftställe i Sverige där verksamheten i projektet bedrivs. Dessutom ska utlysningen även bidra till att små- och medelstora företag (SMF), universitetet, högskola och institut, genom deltagande i projekten, ska kunna delta i.

   Utlysningen förväntas också bidra till att demonstrerad teknologi snabbare kan införas i framtida flygfarkoster och flygmotorer eller nya funktioner i system.

   Konsortiet ska innehålla minst två parter, varav minst ett är ett SMF.

   Projekten ska koordineras av ett SMF eller stort företag och bedrivas i samverkan där andra SMF eller forskningsorganisationer som universitet, högskola eller forskningsinstitut kan ingå.

   Vinnovas budget för utlysningen är cirka 20 miljoner kronor. Industrin förväntas bidra med motsvarande del.

  • Inom flygindustrin krävs teknologiverifiering i olika typer av demonstratorprojekt vilka är mycket kostsamma. För många flygindustriföretag finns det inget annat sätt att demonstrera sin teknologi än att delta i demonstratorprojekt. Detta är avgörande för företagens affärspositionering eftersom ett lyckat deltagande i en demonstrator visar att företagen kan leverera en säker (demonstrerad) teknisk lösning till ett framtida produktutvecklingsprojekt vilket har dokumenterat stor potential att leda till affärer.

   Utlysningen fokuserar på denna demonstrationsfas och förväntas bidra till ny konkurrenskraftig, miljöanpassad och säker teknik i nya produkter och system för flygfarkoster. Utlysningen förväntas också stärka svenska aktörers roll i internationella sammanhang samt höja kompetensen hos leverantörerna till flygindustrin, inklusive små- och medelstora företag men också hos institut, universitet och högskolor.

   Bakgrund

   Sverige har i förhållande till folkmängd en unik position med komplett förmåga att utveckla nya flygfarkoster baserat på en lång tradition där alla aktörer inom flygsektorn bidrar till denna helhet. Detta är av betydande säkerhetsintresse för Sverige men också industripolitiskt viktigt då stora  exportkontrakt tillkommit på senare år med spridningseffekter till andra områden som följd. Svensk flygindustri har även haft stora exportframgångar som delsystemleverantör inte minst i de senaste flygplans- och flygmotormodellerna.

   Den heltäckande utvecklingsförmågan som finns i Sverige är en brobyggare för industriella samarbeten och bidrar till att svensk flygindustri har en naturlig roll i internationella samarbeten. För att möta en tuffare internationell konkurrens är det viktigt att denna utvecklingskapacitet kan bibehållas och att svensk flygindustri kan delta i kommande internationella utvecklingssamarbeten och demonstratorprogram. Internationellt spås det civila flyget en fortsatt intensiv tillväxt de närmaste decennierna och marknaden bedöms av Aerospace Technology Institute i Storbritannien vara värd över 50 000 miljarder kronor fram till 2050.

   EU-kommissionen presenterade klimatpaketet Fit for 55 i juli 2021. Det är unionens mest omfattade satsning någonsin för att skynda på klimatomställningen och den ska bidra till att minska utsläppen med minst 55 procent senast 2030, jämfört med 1990 års nivåer. Paketet innehåller konkreta lagförslag som tillsammans utgör en plan för hur EU ska nå klimatmålen och bli världens första klimatneutrala kontinent till 2050. Om ökat flygande ska vara möjligt samtidigt som flyget måste uppfylla dessa stringenta klimatkrav står flyget inför ett stort globalt behov av innovativa teknologier. Med rätt teknologi kan svensk flygindustri ta del av den framtida tillväxten och samtidigt bidra till att avsevärt minska flygsektorns klimatpåverkan.

   Den europeiska organisationen Advisory Council for Aviation Research and Innovation in Europe (ACARE) sätter gemensamma forskningsmål för europeisk flygindustri och dess aktörer. År 2022 kom visionen ”Fly the Green Deal” som definierar ACAREs långsiktiga tillväxt-, miljö- och säkerhetsmål.

   ACARE definierar i dessa dokument tre huvudområden av vikt för Europa ur ett flygperspektiv, nämligen:

   1. Klimatneutralt flyg 2050.
   2. Medborgarnas behov av hållbarhet, utbildning och kvalificerade arbeten.
   3. Utveckla verktygen för globalt ledarskap och konkurrenskraft.

   Innovair fokuserar i huvudsak på insatser som bidrar till områdena ett och tre, exempelvis tillväxt, miljö och säkerhet. Programmet speglar insatser beskrivna i de nationella flygforsknings- och innovationsagendor (NRIA Flyg 2013, NRIA Flyg 2016 och NRIA 2020). Agendorna visar, i enlighet med tidigare forskningsagendor, att demonstratorprogram är mycket viktiga för att skapa ett komplett innovationssystem och möjliggöra positionering för svensk flygindustri och dess aktörer. Programmet ligger väl i linje med vad som föreslås i dessa forsknings- och innovationsagendor.

   Flygindustrin är unik på grund av extrema säkerhetskrav vilka kräver teknologiverifiering i olika typer av demonstratorprojekt. Demonstratorer är dyra och för många flygindustriföretag finns det inget annat sätt att visa sin teknologinivå än att delta i samarbeten och demonstratorer, vilket främst sker i samarbete med de stora flygplans- och motorintegratörerna. Om ett företag inte kan visa sin tekniska mognad i ett demonstratorprojekt blir affärsmöjligheterna mycket små.


   Vad är en demonstrator?

   En demonstrator i det här sammanhanget är en större komponent, struktur eller system, där tänkta egenskaper hos framforskade idéer och teknik kan testas och valideras. Komponenten kan bestå av olika delar av befintlig och ny teknik, där verifieringen stöds av simuleringsteknik; huvudsaken är att önskade funktioner i nyutvecklad teknik kan bekräftas. Teknikmognadsgraden, Technology Readiness Level (TRL) avgör demonstratorns komplexitet.

   Läs mer om Technology Readiness Levels

   Först utvecklas teknologier i laborativ miljö, som lyfter teknikmognaden till TRL 4. Därefter utförs teknikdemonstrationer i flera steg från TRL 4 upp till TRL6, i representativ miljö, där tekniken integreras i lösningar som efterliknar avsedd tillämpning. Representativ miljö kan exempelvis vara flygprov, strukturprov, motorprov, riggprov i full skala eller virtuell demonstrator.

   Höjningen av teknikmognadsgraden kan även innefatta demonstration av ett nytt produktionssystem, införande av ny tillverkningsteknik, nya material med mera. 


   Syfte

   Syftet med denna utlysning är att stärka den svenska flygindustrins internationella konkurrenskraft genom stöd till den för flygindustrin särskilt viktiga demonstrationsfasen.

   Dessutom ska insatsen bidra till att SMF stärker sin roll i försörjningskedjan där stora företag kan agera draglok för SMF samt universitet, högskola och institut, genom att dra med sig dessa in i utlysningens projekt, men även vidare in i större demonstrationsprogram.

   Insatsen förväntas också bidra till att demonstrerad teknologi snabbare kan införas i kommande flygfarkoster och flygmotorer eller nya funktioner i system ingående i dessa produkter. Programmet kan även stötta och möjliggöra starkt svenskt deltagande i internationella bilaterala eller multinationella demonstrationsprogram.

   Resultat- och effektmål

   Utlysningen har följande övergripande resultat- och effektmål:

   • Långsiktigt stärka Sverige som en flygindustriell nation med egensystemleverantörsförmåga i högsta internationella klass.
   • Långsiktigt stärka samarbetet med prioriterade systemleverantörer i Europa, USA och Brasilien och därmed bidra till ökad svensk export.
   • Demonstrera konkurrenskraftig, miljöanpassad och säker teknik i nya produkter och system.
   • Stärka Sveriges roll i befintliga och framtida demonstratorer.
   • Stärka kompetensen hos främst SMF och större industri men även hos institut, universitet och högskolor.
   • Skapa nationella spridningseffekter.
   • Demonstrera teknologi för snabbare införande i kommande flygfarkoster, flygmotorer och dessas tillhörande system.

   Innehåll och genomförande

   Utlysningen förväntas resultera i 3 till 6 projekt där tillämpning av teknologier inom några av följande områden demonstreras:

   • Grundläggande flygteknik och helhetsförmåga.
   • Avancerad struktur och tillverkningsmetoder för flygfarkoster.
   • Intelligenta ombordssystem.
   • Framdrivningsteknologi.

   Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt och samhällsutveckling. Genom Agenda 2030 har världens länder enats om en global överenskommelse och förståelse för vad som kännetecknar hållbar utveckling. Genom våra insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.

   Inom Agenda 2030 har Vinnova särskilt pekat ut klimat och jämställdhet som två centrala hållbarhetsperspektiv som våra finansierade satsningar ska bidra positivt till. Projekt finansierade av Vinnova förväntas därmed ta särskild hänsyn till klimat- och jämställdhetsaspekter.

   En aspekt som Vinnova följer upp och bedömer är om både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet. Se under aktörskriteriet för mer information.

   En annan aspekt handlar om att analysera och ta ställning till om det finns kön eller genusaspekter som är relevanta kopplat till projektets problemområde, lösningar och nyttiggörande. Denna fråga är obligatorisk att besvara för alla sökande och återfinns under rubriken ”Projektuppgifter”. I denna utlysning ligger frågan inte till grund för bedömning.

   Läs mer om vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030
   Läs mer om vad vårt arbete för jämställd innovation innebär för dig som söker bidrag från oss

  • Denna utlysning riktar sig till svenska företag, såväl små- och medelstora företag (SMF) som större företag verksamma inom flygsektorn som deltar med sin teknik eller som har potential att delta i demonstratorprogram.

   Det koordinerande företaget ska involvera andra aktörer som projektparter i projektet för att de tillsammans ska utvecklas och stärka sin konkurrenskraft som exempelvis små- och medelstora företag, institut och akademi, för att de tillsammans ska utvecklas och stärka sin konkurrenskraft.

   Bidrag beviljas endast till svenska organisationer. Med svenska organisationer menas även utländska organisationer som bedriver forskning, innovation och utvecklingsverksamhet inom flygområdet och som har filial eller driftställe i Sverige. Kostnaderna i projektet ska vara hänförliga till filialens eller driftställets verksamhet.

  • Aktiviteter det går att söka finansiering för

   Finansiering kan sökas för industriellt driven teknikutveckling inom flygteknikområdet på demonstratornivå.

   Stödberättigande kostnader

   Vinnovas finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag.

   Följande kostnader är stödberättigande:

   • Personalkostnader i den omfattning som de upparbetas i projektet.
   • Kostnader för utrustning, mark och byggnader i den utsträckning och under den tid som de används för projektet.
   • Kostnader för konsulter och licenser med mera.
   • Övriga direkta kostnader.
   • Indirekta kostnader.

   Läs mer om statligt stöd på Vinnovas webbplats 
   Se även Vinnovas allmänna villkor för bidrag och en guide till villkoren om stödberättigande kostnader

  • För denna utlysning gäller:

   • Maximalt bidrag till ett projekt är 8 miljoner kronor.
   • Bidrag kommer att beviljas med maximalt 50 procent av projektets totala
    budgeterade stödberättigande kostnader.
  • Förutsättningar för att ansökan ska bedömas

   Endast ansökningar som uppfyller följande formella krav kommer bedömas:

   • Projektparterna ska vara juridiska personer.
   • Deltagande organisationer har en forsknings- och utvecklingsverksamhet i Sverige.
   • Minst 30 procent av projektets totala bidragsfinansiering ska avsättas till SMF, forskningsinstitut eller akademi.
   • Ansökan ska vara utformad i enlighet med avsnitt 9, det vill säga med projektbeskrivning och CV enligt mall.
   • Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska.
   • Koordinatorn ska vara ett svenskt företag inom flygindustrin. Med svenska företag menas även utländska organisationer som har filial eller driftställe i Sverige där verksamheten i projektet bedrivs.
   • Konsortiet ska innehålla minst två parter, varav minst ett är ett SMF.
   • Projektets teknologimognad ska anges med TRL-nivå, i början av projektet och förväntad nivå vid avslut.
   • Ansökan ska innehålla en omvärldsanalys eller konkurrensanalys.
  • Vad bedöms?

   Ansökningarna kommer att bedömas utifrån hur väl projekten bidrar till utlysningens syfte och mål. Det ska i ansökan tydligt framgå att det innehållsmässigt ligger inom något av områdena enligt avsnitt 2.

   Följande bedömningskriterier gäller för utlysningen:

   Potential
   • Långsiktigt stärka samarbetet med prioriterade OEM i Europa, USA eller Brasilien och därmed bidra till ökad svensk export.
   • Demonstrera konkurrenskraftig, miljöanpassad och säker teknik i nya produkter och system.
   • Stärka Sveriges roll i befintliga och framtida demonstratorer.
   • Stärka kompetensen hos främst SMF och större industri men också hos institut, universitet och högskolor.
   • Demonstrera teknologi för snabbare införande i kommande flygfarkoster, flygmotorer och dessas tillhörande system.
   • Projektets potential att bidra till ökad jämställdhet.
   • Projektets potential att bidra positivt till de globala målen i Agenda 2030, samt minimera de negativa effekterna.
   Aktörer
   • Projektteamets samlade kunskap, kompetens och förmåga att genomföra projektet.
   • Projektteamets förutsättningar att sprida och nyttiggöra projektresultatet till samhällelig eller kommersiell nytta. Detta omfattar bland annat konsortiets planer och åtaganden för att sprida och nyttiggöra projektresultaten. Även hur väl projektet är länkat in i de sökande organisationernas interna strategi-, innovations- och utvecklingsprocesser.
   • Projektkonstellationens tillgång till relevant hållbarhetskompetens.
   • Hur väl projektteamet är sammansatt med avseende på könsfördelning, inklusive fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.
   Genomförbarhet
   • Metodik, angreppssätt och realism i projektplan och projektbudget.
   • Koppling till nationella och internationella demonstratorer: hur projektet förhåller sig till pågående eller planerade demonstratorer.
   • Samband med övriga FoI-program: Tydliggör samband med relevanta nationella eller internationella FoI-program såsom NFFP, övriga strategiska innovationsprogram t.ex. CleanAviation, SESAR2020 och EDF.
   • Hur väl relevanta hållbarhetsperspektiv integrerats i projektplanen. Med relevanta hållbarhetsperspektiv avses Agenda 2030 med ett särskilt fokus på klimat och jämställdhet. 

   Hur går bedömningsprocessen till?

   Projektansökningarna kommer att bedömas i konkurrens utifrån ovanstående bedömningskriterier. Bedömningen utförs av särskilt utsedda bedömare. Deras bedömning utgör en rekommendation om vilka projekt som kan beviljas.

  • Vinnovas beslut

   Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. Aktuell stödgrund framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande.

   Vinnovas beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

   Villkor för beviljade bidrag

   För beviljade bidrag gäller Vinnovas allmänna villkor för bidrag.11 Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat. Vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång i enlighet med Vinnovas anvisning.

   Då utlysningen sker inom ramen för strategiska innovationsprogram gäller även följande särskilda villkor:

   • Projektet ska vara representerat av minst en projektpart vid de konferenser och andra aktiviteter som anordnas inom Innovair.
   • Vid information om projektet och vid varje offentliggörande av projektresultat ska det anges att arbetet utförts inom det strategiska innovationsprogrammet Innovair, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.
   • Samtidigt som projektet slutrapporterar till Vinnova ska en sammanfattning av projektresultaten även skickas till Innovair via e-post:
    webmaster@innovair.org
    Sammanfattningen ska kunna spridas och publiceras fritt och får inte innehålla konfidentiella eller på annat sätt känsliga uppgifter.

   Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.

   Om ni inte följer Vinnovas villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • Så här ansöker ni

   För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär i Vinnovas e-tjänst för ansökningar som ni hittar via knappen Ansök här. 

   Där laddar ni även upp följande bilagor:

   • Projektreferat
    Samtidigt som ansökan skickas till Vinnova ska bilagan Projektreferat även skickas till Innovair via e-post webmaster@innovair.org 
    Projektreferatet ska kunna spridas och publiceras fritt och får inte innehålla konfidentiella eller på annat sätt känsliga uppgifter.
   • Projektbeskrivning
    Den ska vara på max 15 A4-sidor med 12 punkters svart text. Eventuella sidor som överskrider maxantalet kommer inte att bedömas. Den ska skrivas på svenska eller engelska och måste följa ansökningsmallen.
   • CV-bilaga enligt mall
    Den ska innehålla relevanta CV:n för projektledaren och för minst en nyckelperson från respektive part i projektteamet. För dessa ska anges namn, ålder, kön, titel eller funktion samt omfattning av medverkan i projektet. Varje CV ska vara på max 2 A4-sidor med 12 punkters text.

   Bilagorna ska vara i pdf-format.

   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helt låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag.

   Klarmarkera ansökan i god tid innan utlysningen stänger.

   När utlysningen stängt och ansökan registrerats hos Vinnova kommer en bekräftelse skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och firmatecknare eller prefekt. Det kan ta några timmar innan du får e-posten.

   Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att utlysningen stängt ber vi dig höra av dig.

   När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på begäran från Vinnova.

   Aktuella villkor samt hjälp för att förstå och uppfylla villkoren

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Lena Dalsmyr

  Administratör

  +46 8 473 31 61

  Johan Rignér

  Utlysningsansvarig på Vinnova

  +46 8 473 30 74

  Yvonne Rosmark

  Innovairs programchef

  +46 70 376 02 44

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2023-03668

  Statistik för sidan