Utvärdering av branschforskningsprogram för IT & Telekom

Evaluation of the Swedish National Research Programme for IT and Telecom

Utgiven
2012-februari
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2012:04
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-60-1
ISSN
1650-3104
Antal sidor
86
Författare
Tommy Jansson, AnnaKarin Swenning, Tomas Åström & Miriam Terrell - Faugert & Co Utvärdering AB, Technopolis Group
Pris
216 kr
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2011-00025
Ämne
Informations- och kommunikationsteknik

Branschforskningsprogrammet för IT & Telekom har sitt ursprung i innovationsstrategin Innovativa Sverige från 2004 och den efterföljande branschstrategin Branschstrategin IT- och telekombranschen – en del av Innovativa Sverige från 2005. Vinnova fick i slutet av 2005 i uppdrag av regeringen att tillsammans med industrin ”analysera förutsättningarna för ett innovativt och framtidsinriktat program inom området”, samt lämna förslag till ett sådant program. I september 2006 uppdrog regeringen sedan Vinnova att ”i samverkan med näringslivet, universitet och högskolor samt andra relevanta forskningsaktörer” genomföra ett nationellt forskningsprogram inom mobilitet och mobil kommunikation. Regeringen beviljade Vinnova 99 miljoner kronor för finansiering av programmet. Vinnova beslöt våren 2007 att förstärka den öppna utlysningen i programmet med ytterligare 30 miljoner kronor, varför den totala offentliga finansieringen uppgår till 129 miljoner kronor. Deltagande företag har, huvudsakligen i natura, bidragit med lika mycket, varför den totala budgeten för programmet uppgått till ungefär 258 miljoner kronor.

Syftet med föreliggande utvärdering är att bedöma om programmets syfte och mål kan komma att uppnås och om programmets uppbyggnad har varit ändamålsenlig, samt att producera underlag för en jämförelse av programstrategier och framgångsfaktorer för olika branschforskningsprogram. Parallellt med denna utvärdering har också "Strategiskt gruvforskningsprogram" (Vinnova Rapport VR 2012:01) samt "Strategiskt stålforskningsprogram för Sverige" (Vinnova Rapport VR 2012:03) utvärderats. Dessa tre utvärderingar utgör tillsammans med tidigare utvärderingar av andra branschforskningsprogram underlag för en Metautvärdering (Vinnova Rapport VR 2012:05).