Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Utvärdering av branschforskningsprogram för IT & Telekom

Evaluation of the Swedish National Research Programme for IT and Telecom

Book cover Utvärdering av branschforskningsprogram för IT & Telekom
Published
2012-February
Series number
VR 2012:04
Publisher
Vinnova
Author
Tommy Jansson, AnnaKarin Swenning, Tomas Åström & Miriam Terrell - Faugert & Co Utvärdering AB, Technopolis Group
ISBN
978-91-86517-60-1
ISSN
1650-3104
Number of pages
86

Branschforskningsprogrammet för IT & Telekom har sitt ursprung i innovationsstrategin Innovativa Sverige från 2004 och den efterföljande branschstrategin Branschstrategin IT- och telekombranschen – en del av Innovativa Sverige från 2005. Vinnova fick i slutet av 2005 i uppdrag av regeringen att tillsammans med industrin ”analysera förutsättningarna för ett innovativt och framtidsinriktat program inom området”, samt lämna förslag till ett sådant program. I september 2006 uppdrog regeringen sedan Vinnova att ”i samverkan med näringslivet, universitet och högskolor samt andra relevanta forskningsaktörer” genomföra ett nationellt forskningsprogram inom mobilitet och mobil kommunikation. Regeringen beviljade Vinnova 99 miljoner kronor för finansiering av programmet. Vinnova beslöt våren 2007 att förstärka den öppna utlysningen i programmet med ytterligare 30 miljoner kronor, varför den totala offentliga finansieringen uppgår till 129 miljoner kronor. Deltagande företag har, huvudsakligen i natura, bidragit med lika mycket, varför den totala budgeten för programmet uppgått till ungefär 258 miljoner kronor.

Syftet med föreliggande utvärdering är att bedöma om programmets syfte och mål kan komma att uppnås och om programmets uppbyggnad har varit ändamålsenlig, samt att producera underlag för en jämförelse av programstrategier och framgångsfaktorer för olika branschforskningsprogram. Parallellt med denna utvärdering har också "Strategiskt gruvforskningsprogram" (Vinnova Rapport VR 2012:01) samt "Strategiskt stålforskningsprogram för Sverige" (Vinnova Rapport VR 2012:03) utvärderats. Dessa tre utvärderingar utgör tillsammans med tidigare utvärderingar av andra branschforskningsprogram underlag för en Metautvärdering (Vinnova Rapport VR 2012:05).

Last updated 15 December 2022

Page statistics