Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Regeringsuppdrag slutrapporterade 2021

Här hittar du de regeringsuppdrag vi avslutade 2021.

Uppdrag att föreslå utformning av ett strategiskt program för att möta och leda i den digitala strukturomvandlingen

Regeringen uppdrar åt Verket för Innovationssystem (Vinnova), Myndigheten för digital förvaltning, Post- och telestyrelsen samt Vetenskapsrådet att gemensamt ta fram ett förslag till utformning och genomförande av ett strategiskt program för att möta och leda i den digitala strukturomvandlingen. Vinnova är samordnande myndighet för uppdraget.

Uppdraget utfördes av Andreas Aurelius och slutrapporterades den 15 maj 2021.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Analysbilaga

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att vidta förberedelser för att bli nationellt samordningscenter kopplat till det europeiska kompetenscentret för cybersäkerhet

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att vidta förberedande åtgärder och lämna förslag på hur ett nationellt
samordningscenter för forskning, innovation och tillämpning inom
cybersäkerhet ska kunna inrättas vid myndigheten under 2022 och uppdraget ska genomföras i samverkan med Verket för innovationssytem. 

Uppdraget utfördes av Johan Lindberg och slutredovisades av MSB den 17 november 2021.

Läs uppdraget

Länk till slutrapport

Uppdrag att stödja innovationssamarbete med Indien inom området smarta städer

Vinnova har fått i uppdrag att under perioden 2018 - 2021 utveckla och genomföra insatser för en fördjupat innovaitonssamarbete mellan Sverige och Indien inom området smarta städer.

Uppdraget utfördes av Karin Rydén och slutredovisades i samband med  Vinnovas årsredovisning 2021.

Läs uppdraget

Uppdrag att stödja utveckling av sociala företag

Vinnova har fått i uppdrag att genomföra en satsning för att stödja utveckling av sociala företag. Uppdraget är ett led i genomförandet av regeringens strategi för sociala företag - ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation.

Uppdraget utfördes av Judit Wefer och slutredovisades den 1 maj 2021.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Uppdrag att analysera Sveriges innovations- och produktionskapacitet för vaccin och andra biologiska läkemedel

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att, i samverkan med Utredningen om tillgång till vaccin mot covid-19 (S 2020:07), Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09) och RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE), analysera och beskriva förutsättningarna för hur Sveriges innovations- och produktionskapacitet för vaccin och andra biologiska läkemedel står sig i jämförelse med andra länders kapacitet. 

Uppdraget utfördes av Lars Hammarström och slutrapporterades 26 april 2021.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Rapporten

Uppdrag att bistå i arbetet att ta fram förslag till nationellt regionalfondsprogram 2021-2027

Regeringen uppdrar åt Vinnova, tillsammans med flera myndigheter, att ta fram ett förslag till nationellt regionalfondprogram för målet Investering för sysselsättning och tillväxt inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden, avseende programperioden 2021 - 2027, med den ansvarsfördelning som framgår under rubriken Närmare om uppdraget. 

Uppdraget utfördes av Jonas Brändström.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Uppdrag att förbereda finansiering av forskningsinsatser med koppling till coronaepedemin

Regeringen uppdrar åt Vetenskapsrådet att i samarbete med Verket för
innovationssystem (Vinnova) förbereda för att finansiera forskning och innovation som snabbt ska kunna bidra till att stoppa utbredningen av covid- 19 och förhindra framtida pandemiutbrott.
Regeringen vill snabbt ge extra stöd till forskning som kan bidra till att
dämpa utbredningen och effekterna av covid-19. Internationella samarbeten, bred samverkan och vetenskaplig öppenhet (open science) är särskilt viktigt i en situation som denna. Sverige har många forskargrupper, företag och organisationer som bedriver forskning och utveckling av hög kvalitet och relevans för covid-19. Dessa aktörer skulle i större utsträckning än idag kunna bidra till att öka kunskapen och hitta nya vägar i arbetet mot pandemin och bidra till att bygga upp en beredskap inför framtida pandemiutbrott.

Uppdraget utfördes av Jonas Tranell.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Uppdrag att bistå i arbetet att ta fram förslag till program för Europeiska regionala utvecklingsfonden

Regeringen uppdrar åt Vinnova, tillsammans med flera myndigheter, att utifrån sina verksamhetsområden bistå Tillväxtverket i arbetet att ta fram förslag på nationellt respektive regionalt program för Europeiska regionala utvecklingsfonden, inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt för programperioden 2021-2027.

Uppdraget utfördes av Jonas Brändström och slutrapporterades av Tillväxtverket 29 januari 2021.

Läs uppdraget

Last updated 1 March 2023

Page statistics