Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Regeringsuppdrag slutrapporterade 2024

Här hittar du de regeringsuppdrag vi avslutade 2024.

Uppdrag att stödja länsstyrelserna att utveckla metoder och samverkansformer för samråd om projekt som syftar till minskad miljö- och klimatpåverkan

Regeringen ger Verket för Innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att stödja länsstyrelserna i uppdragets genomförande och därvid bidra med kompetens och processledning i myndigheternas arbete med regel- och policyutveckling.

Uppdraget utfördes av Jakob Hellman och slutrapporterades 25 januari 2024.

Läs uppdraget

Läs slutrapport

Uppdrag att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen, Statens skolverk (Skolverket), Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), Vetenskapsrådet, Universitets- och högskolerådet, Statistiska centralbyrån, Myndigheten för digital förvaltning (Digg) samt Verket för innovationssystem (Vinnova) att utveckla förutsättningarna för tillgängliggörande av data och digital information om utbildning och arbetsmarknad, samt etablera former för förvaltning av sammanhållen datainfrastuktur för kompetensförsörjning i livslångt lärande.

Uppdraget utfördes av Anna-Carin Ramsten och slutrapporterades av Arbetsförmedlingen 31 januari 2024.

Läs uppdraget

Last updated 20 February 2024

Page statistics