Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Regeringsuppdrag som slutrapporterades 2018

Här hittar du de regeringsuppdrag vi avslutade 2018.

Uppdrag att bedöma myndighetens förutsättningar att bidra till livsmedelsstrategin

Regeringen uppdrar åt Vinnova att bedöma myndighetens förutsättningar att bidra till livsmedelsstrategins mål givet myndighetens uppdrag och instruktion.

Uppdraget utfördes av Jonas Brändström och Maria Landgren och slutredovisades den 31 maj 2018.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Uppdrag att genomföra en kartläggning och analys av hur väl artificiell intelligens och maskininlärning kommer till användning i svensk industri och i det svenska samhället

Vinnova har fått i uppdrag att genomföra en kartläggning och analys av hur väl artificiell intelligens (AI) och maskininlärning kommer till användning i svensk industri, offentlig sektor och det svenska samhället samt vilken potential som kan realiseras genom att stärka användningen.

Uppdraget har utförts av Göran Marklund och slutredovisades 30 april 2018.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Utveckla insatser för validering av teknik- och affärskoncept

Under 2016-2017 ska vi finansiera insatser för validering av teknik- och affärskoncept. Detta kan vara idéer från enskilda innovatörer och unga innovativa företag för validering av teknikkoncept, eller forskare och studenter för validering av affärskoncept. Insatserna inkluderar egna insatser från inkubatorer, innovationskontor och verifiering. Målet är att fler innovativa idéer når marknaden genom exempelvis nya företag eller licensiering och att innovationskontors och inkubatorers resurser kan utnyttjas ännu mer effektivt.

Uppdraget har utförts av Andreas Aurelius och redovisades 31 mars 2018.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Genomföra insatser för öppen innovation i svensk industri

Vi ska genomföra insatser för öppen innovation i svensk industri under 2016-2017.
Målet är att stärka innovations- och utvecklingssamarbetet mellan större industriföretag och små innovativa, digitaliserade företag. Vi ska också ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen innebär för industrin. Insatserna ska göra att de små företagen kan testa och utveckla produkter och tjänster i en öppen innovationsmiljö.

Kontaktpersoner för uppdraget var Cecilia Sjöberg och Ulf Öhlander. Uppdraget slutredovisades 31 mars 2018.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Genomföra insatser för digitalisering inom hälsa, vård och omsorg

Vi ska genomföra insatser för att använda digitaliseringens möjligheter för bättre hälsa, vård och omsorg 2016-2017.
Vi genomför en satsning på forsknings- och innovationsarbete inom området digital hälsa, där viktiga aktörer som patienter, brukare, vårdgivare, medborgare, universitet, högskolor, institut, företag och myndigheter, bör medverka. Vi ska utgå från och vidareutveckla det ramverk av öppna internationella standarder som är ett resultat av den första delen av uppdraget som slutredovisades 30 juni 2016.

Uppdraget har genomförts av Linda Swirtun och slutredovisades 30 mars 2018.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Last updated 8 January 2024

Page statistics