Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Aktuella regeringsuppdrag

Regeringen ger oss i uppdrag att utreda olika frågor, så kallade regeringsuppdrag. Här hittar du aktuella regeringsuppdrag.

Regeringens uppdrag till Vinnova

Vinnova får varje år ett regleringsbrev av regeringen. Regleringsbrevet styr årets verksamhet och anger mål, budget och hur budgeten ska fördelas. Det innehåller också krav på återrapportering samt särskilda uppdrag.

Regeringens uppdrag till Vinnova 2023 (regleringsbrev)

Regleringsbrev 2023 - rev. 2023-02-23

Uppdrag avseende Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA)

Försvarsmakten och Verket för innovationssystem (Vinnova) ges i uppdrag att, i samverkan med Vetenskapsrådet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, lämna förslag på lämpliga organisationer som svenska kandidater till Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA). Uppdraget består i att lämna förslag på en svensk organisation i rollen som accelerator, samt två till fyra svenska organisationer för rollen som testcenter.

Uppdraget ska slutrapporteras senast 31 oktober 2023.

Läs uppdraget

Uppdrag att främja ansvarsfull internationalisering vid utbildnings-, forsknings- och innovationssamarbeten

Regeringen ger Universitets- och högskolerådet, Vetenskapsrådet (VR) och Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att föreslå hur arbetet med ansvarsfull internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation som bedrivs på universitet och högskolor, hos statliga forskningsfinansiärer och andra myndigheter kan främjas.

Uppdraget utförs av Ann-Marie Fineman. Uppdraget ska slutredovisas senast 15 december 2024.

Läs uppdraget

Uppdrag att stärka flygteknisk forskning, utveckling och innovation

Regeringen ger Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att stärka flygteknisk forskning, utveckling och innovation genom en ny programperiod av det nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP).

Uppdraget ska redovisas i Vinnovas Årsredovisning.

Läs uppdraget

Uppdrag att inkomma med analyser, som underlag, till regeringens forsknings- och innovationspolitik

Regeringen ger Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Rymdstyrelsen, Statens energimyndighet, Verket för innovationssystem (Vinnova) och Vetenskapsrådet i uppdrag att, utifrån sina respektive ansvars­områden, göra analyser och lämna rekommendationer som kan bidra till regeringens forsknings- och innovationspolitik, vars fokus är excellens, internationalisering och innovation.

Uppdraget utförs av Jakob Hellman. Uppdraget ska slutrapporteras senast 2023-10-31.

Läs uppdraget

Uppdrag att öka insatserna inom innovations- och forskningsprogrammet Avancerad digitalisering

Regeringen ger Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att stärka innovations- och forskningsprogrammet Avancerad digitalisering.
Programmet utgör ett kompletterande initiativ till andra insatser inom myndigheten, som syftar till att stärka Sveriges position internationellt avseende nästa generations avancerade och kraftfulla digitala lösningar.

Uppdraget utförs av Jessica Svennebring. Uppdraget ska slutredovisas senast 31 mars 2028.

Läs uppdraget

Uppdrag att etablera ett innovationskluster för kommersialisering av avancerade läkemedel

Regeringen ger Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att etablera ett nationellt innovationskluster för kommersialisering, kompetensutveckling och produktionskapacitet för cellterapier och andra avancerade terapier för hela Sverige. Innovationsklustret ska nyttiggöra forskningsresultat från universitet och högskolor och hälso- och sjukvården, samt accelerera tillväxt av nya företag och ge kommersialiseringsstöd till små, medelstora och stora företag. 

Uppdraget utförs av Anna Tegnesjö. Uppdraget ska slutredovisas senast 30 september 2025.

Läs uppdraget

Uppdrag att inrätta och medverka i ett nationellt analysnätverk för hållbar regional utveckling i hela landet 2022–2030

Regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag (i samarbete med utvalda myndigheter) att inrätta ett analysnätverk för hållbar regional utveckling i hela landet 2022 - 2030, med det syfte och uppdrag som framgår under rubriken Närmare beskrivning av uppdraget. Vidare ska Tillväxtverket samordna och leda nätverkets arbete. Regeringskansliet (Näringsdepartementet) ska beredas möjlighet att följa och delta i arbetet.

Uppdraget utförs av Göran Marklund.

Läs uppdraget

Uppdrag att ta fram en modell för uppföljning och utvärdering av innovationskontoren vid universitet och högskolor

Regeringen ger Universitetskanslersämbetet och Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att tillsammans ta fram en modell för uppföljning och utvärdering av innovationskontoren vid universitet och högskolor.

Uppdraget utförs av Jan Sandred. Uppdraget ska slutredovisas 30 juni 2023.

Läs uppdraget

Uppdrag att ansvara för en nationell samordningsfunktion och medfinansiering för programmet för ett digitalt Europa

Regeringen ger Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i uppdrag att, tillsammans med bland annat Verket för innovationssystem (Vinnova), ansvara för en nationell samordningsfunktion för programmet för ett digitalt Europa under perioden 2022–2027. Därutöver ger regeringen Vinnova i uppdrag att hantera den nationella medfinansieringen till EU-programmet för 2022.

Uppdraget ska slutredovisas senast 31 mars 2028.

Läs uppdraget

Uppdrag att utveckla arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi i byggsektorn

Regeringen ger i uppdrag till Boverket att, i samarbete med Verket för innovationssystem (Vinnova), utveckla arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi i bygg- och fastighetssektorn för att bidra till att nå Svergies miljö- och klimatmål.

Uppdraget ska slutredovisas senast 20 december 2024.

Läs uppdraget

Uppdrag att utveckla arbetet med strategiska innovationsprogram för transformativ omställning och hållbar utveckling

Regeringen ger Verket för innovationssystem (Vinnova), tillsammans med utvalda myndigheter, i uppdrag att, inom ramarna för strategiska innovationsområden, utveckla arbetet med de strategiska innovationsprogrammen med målsättningen att nya och befintliga program tydligare bidrar till transformativ omställning och hållbar utveckling, som grund för global konkurrenskraft och samhällsnytta.

Uppdraget utförs av Karolina Winbo.

Läs Uppdraget

Uppdrag att etablera en innovationshubb för produktion av vacciner och andra avancerade läkemedel

Regeringen ger Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att etablera en innovationshubb för produktion av avancerade läkemedel såsom cell- och genterapier och vacciner, Innovationshubben ska fungera som en samverkansmiljö där olika aktörer, såväl stora och små företag som universitet och högskolor, kan bedriva innovationsprojekt.

Uppdraget utförs av Anders Brinne och ska slutrapporteras senast 10 december 2023.

Läs uppdraget

Uppdrag att stödja länsstyrelserna att utveckla metoder och samverkansformer för samråd om projekt som syftar till minskad miljö- och klimatpåverkan

Regeringen ger Verket för Innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att stödja länsstyrelserna i uppdragets genomförande och därvid bidra med kompetens och processledning i myndigheternas arbete med regel- och policyutveckling.

Uppdraget utförs av Jakob Hellman och ska slutrapporteras senast 31 december 2023.

Läs uppdraget

Uppdrag att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen, Statens skolverk (Skolverket), Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), Vetenskapsrådet, Universitets- och högskolerådet, Statistiska centralbyrån, Myndigheten för digital förvaltning (Digg) samt Verket för innovationssystem (Vinnova) att utveckla förutsättningarna för tillgängliggörande av data och digital information om utbildning och arbetsmarknad, samt etablera former för förvaltning av sammanhållen datainfrastuktur för kompetensförsörjning i livslångt lärande.

Uppdraget utförs av Anna-Carin Ramsten och ska slutrapporteras senast 31 januari 2024.

Läs uppdraget

Uppdrag om nationella kontaktpunkter (NCP) för Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation

Regeringen uppdrar åt myndigheter att vara värdorganisationer för nationella kontaktpunkter (NCP) i enlighet med kommissionens indelning av områden för det särskilda programmet inom Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa samt Europeiska atomenergigemenskapens (Euroatom) forsknings- och utbildningsprogram.

Uppdraget utförs av Andreas Aurelius och ska slutrapporteras senast 31 december 2027.

Läs uppdraget

Uppdrag att genomföra insatser för nyttiggörande och kommersialisering av innovation

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova), Upphandlingsmyndigheten (UHM) och Patent-och registreringsverket (PRV) att genomföra insatser för att öka nyttiggörande och kommersialiseringen av forskning och innovation och därigenom bidra till välfärd och näringslivets konkurrenskraft samt samhällets utveckling och omvandling.

Uppdraget ska slutrapporteras senast 31 mars 2025.

Läs uppdraget

Uppdrag att ansvara för Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation (Horisont Europa) och för Euratoms forsknings- och utbildningsprogram

Regeringen uppdrar åt bland annat Vinnova (Verket för Innovationssystem) att ansvara för Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation och att 2021 - 2025 ansvara för Europeiska atomenenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram i de delar som anges i uppdraget.

Uppdraget utförs av Andreas Aurelius och ska slutrapporteras senast 31 december 2027.

Läs uppdraget

Uppdrag att fortsätta ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Regeringen uppdrar åt myndigheterna, som upptas i bilagan, att under
perioden den 1 januari 2021 – 31 december 2023, fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik.

Vinnova ska redovisa till Statskontoret varje år hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts. 

Läs uppdraget

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

Regeringen uppdrar åt myndigheterna, som upptas i bilagan, att under
perioden den 1 januari 2021 – 31 december 2023, fortsatt ställa praktikplatser
till förfogande åt Arbetsförmedlingen och att från Arbetsförmedlingen ta-
-emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga för praktik.

Vinnova ska redovisa till Statskontoret varje år hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts. 

Läs uppdraget

Uppdrag att genomföra åtgärder under 2020-2025 inom ramen för livsmedelsstrategin

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att, inom ramen för livsmedelsstrategin, genomföra innovationsfrämjande arbete med fokus på livsmedelskedjan under 2020-2025, för att uppnå strategins övergripande mål om en ökad livsmedelsproduktion som är hållbar och konkurrenskraftig.
Uppdraget syftar till att stärka innovationsarbetet inom den svenska livsmedelskedjan, dels genom ökad innovationshöjd, dels genom att främja ökad tvärsektotiell samverkan, t.ex. i formen av ett forum för samverkan.

Uppdraget utförs av Joanna Franzén och ska slutredovisas senast den 28 februari 2026.

Läs uppdraget

Uppdrag att genomföra en förnyad satsning inom finansmarknadsforskning

Regeringen uppdrar åt Vinnova att, efter samråd med Vetenskapsrådet, genomföra en ny långsiktig satsning på finansmarknadsforskning. Det övergripande målet för finansmarknadsområdet är de av riksdagen beslutade målen avseende finansiell stabilitet, fungerande marknader med högt förtroende, högt konsumentskydd och att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling. Målet för forskningssatsningen är att bidra till dessa mål.

Uppdraget utförs av Ulf Öhlander. 

Läs uppdraget

Uppdrag avseende den europeiska spallationskällan och MAX IV 

Regeringen uppdrar åt Veteskapsrådet och Verket för innovationssystem (Vinnova) att tillsammans samordna nationella insatser för den europeiska spallationskällan European Spallation Source (ESS) och den nationella forskningsanläggningen MAX IV.

Uppdraget utförs av Peter Eriksson och ska slutredovisas senast 31 maj 2025.

Läs uppdraget

Uppdrag att förstärka arbetet med internationella innovationssamarbeten

Vinnova har fått i uppdrag att förstärka arbetet med strategiska internationella innovationssamarbeten och innovationspartnerskap samt bistå Regeringskansliet i realisering av dessa samarbeten.

Uppdraget utförs av Karin Rydén och ska redovisas i Vinnovas Årsredovisning.

Läs uppdraget

 

Årlig rapportering av Internationella överenskommelser ingångna av förvaltningsmyndigheter

Uppdraget utförs av Jonas Brändström. Rapportering sker årligen 31 januari.

Läs uppdraget

Uppdrag att bistå Rådet för hållbara städer

Vinnova tillsammans med flera andra berörda myndigheter ska, genom att bilda ett nätverk, bistå Rådet i arbetet med att samverka och identifiera effektiva samarbeten och åtgärder som bidrar till en utveckling av hållbara städer.

Ansvarig för uppdraget är Maria Johansson. Uppdraget ska slutredovisas 31 december 2030

Läs uppdraget

Förlängt uppdrag - Hållbara städer

 

Etablera en funktion för Testbädd Sverige

Vi ska etablera en nationell samordnande funktion för stärkt test- och demonstrationsverksamhet som en del av Testbädd Sverige. Vi ska dels genomföra en studie i syfte att utarbeta förslag för att främja Testbädd Sverige, dels etablera en nationell samordnande funktion.

Vi ska göra det mer attraktivt för näringsliv och andra aktörer att investera i svenska innovationsmiljöer. Vi ska också öka användningen och kommersialiseringen av forskning och andra innovativa idéer.

Uppdraget utförs av Filip Källgren och ska årligen rapporteras i Vinnovas årsredovisning.

Läs uppdraget

Ta emot nyanlända arbetssökande för praktik

Regeringen uppdrar åt myndigheterna som anges i bilagan att, under perioden
1 januari 2021-31 december 2023, fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik.

Läs uppdraget

Ta emot personer för praktik med funktionsvariation

Regeringen uppdrar åt myndigheterna att under perioden den 1 januari 2021–31 december 2023, fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och att från Arbetsförmedlingen ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga för praktik.

Läs uppdraget

Nationellt program för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel

Tillsammans med Vetenskapsrådet ska vi utforma ett nationellt strategiskt, multidisciplinärt forskningsprogram kring proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel. Forskningsprogrammet ska sträcka sig över perioden 2016-2023.

Uppdraget utförs av Laurent Saunier och ska slutredovisas 29 mars 2024.

Läs uppdraget

 

Last updated 27 September 2023

Page manager: Birgit Augustsson

Page statistics