Metautvärdering av svenska branschforskningsprogram

Meta-evaluation of the Swedish sectoral research programmes

Utgiven
2012-mars
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2012:05
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-61-8
ISSN
1650-3104
Antal sidor
100
Författare
Tomas Åström, Peter Stern, Tommy Jansson & Miriam Terrell - Faugert & Co Utvärdering AB, Technopolis group
Pris
216 kr
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2011-00025
Ämne
Informations- och kommunikationsteknik, Material, Produktion

Denna metautvärdering är del av ett uppdrag att utvärdera "Strategiskt gruvforskningsprogram" (Vinnova Rapport VR 2012:01), "Strategiskt stålforskningsprogram för Sverige" (Vinnova Rapport VR 2012:03), "Strategiskt IT- och telekomforskningsprogram för Sverige inom mobilitet och mobil kommunikation" (Vinnova Rapport VR 2012:04) samt "Branschforskningsprogram för skogs- och träindustrin" (Vinnova Rapport VR 2011:05). Samtliga program närmar sig sitt slut eller har redan avslutats. Utvärderingarna har sju gemensamma frågor som utgör del av underlaget till metautvärderingen:

  1. Vilka resultat och effekter har respektive program givit upphov till i deltagande företag och UoH/institut och vilka kan de förväntas ge upphov till?
  2. I vilken utsträckning kommer respektive programs effektmål att uppnås utifrån konstaterade resultat och förväntade effekter?
  3. Är programmen av strategisk betydelse utifrån respektive branschs utmaningar och på vilka sätt (teknikutveckling, kompetensförsörjning etc.)?
  4. I vilken utsträckning är respektive programstrategi tillräckligt målinriktad för att uppnå programmets mål? Vilken är respektive programs roll i förhållande till andra offentliga FoU-satsningar?
  5. Vilka är respektive programs styrkor och svagheter sett utifrån programmålen?
  6. Är projektkonsortiernas sammansättning och storlek lämpliga för att uppnå respektive programs effektmål?
  7. Är programportföljerna ändamålsenligt sammansatta med tanke på respektive programs effektmål? Vad har programmen täckt in och vad har utelämnats?