Utvärdering av strategiskt gruvforskningsprogram

Evaluation of the Swedish national research programme for the mining industry Publikation

Utgiven
2012-januari
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2012:01
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-56-4
ISSN
1650-3104
Antal sidor
80
Författare
Peter Stern, Miriam Terrell, Tomas Åström & Linda Blomkvist - Faugert & Co Utvärdering AB, Technopolis Group
Pris
216 kr
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2006-04010
Ämne
Material, Produktion

I september 2006 gav regeringen i uppdrag åt Vinnova, Sveriges geologiska undersökning och industrin att genomföra ett innovativt och framtidsinriktat gruvforskningsprogram. I regeringens beslut beskrivs att syftet med programmet är att såväl säkra svenska företags ledande position inom gruvområdet som att främja den vetenskapliga utvecklingen vid universitet och högskolor genom ett fördjupat forskningssamarbete mellan industri, industriforskningsinstitut, universitet och högskolor. Programmet ska även bidra till att utveckla Sveriges möjligheter att delta i internationella forskningsprojekt.

Huvudsyftena med utvärderingen av Strategiskt gruvforskningsprogram är två:

  • Att producera underlag för bedömning av om programmets syfte och mål kan komma att uppnås och om programmets uppbyggnad är ändamålsenlig.
  • Att producera underlag för en jämförelse av programstrategier och framgångsfaktorer för olika branschforskningsprogram som underlag för framtida branschöverskridande program.

Parallellt med denna utvärdering utvärderas också Strategiskt stålforskningsprogram för Sverige (Vinnova Rapport VR 2012:03) samt Branschforskningsprogram för IT & Telekom (Vinnova Rapport VR 2012:04). Dessa tre utvärderingar utgör tillsammans med tidigare utvärderingar av andra branschforskningsprogram underlag för en metautvärdering (Vinnova Rapport VR 2012:05).