Utgiven
2017-januari
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2017:01
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-87537-58-5
ISSN
1650-3104
Antal sidor
44
Författare
Johanna Nählinder & Anna Fogelberg Eriksson – Linköpings universitet
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2015-06541
Ämne
Ledning och organisering

Rapporten sammanfattar erfarenheter från elva förstudieprojekt som bedrevs under perioden november 2015-november 2016 inom ramen för Vinnovas utlysning ”Idéslussar i kommuner - förstudier 2015”. Fokus för förstudieprojekten var att undersöka möjligheterna att utveckla en idésluss inom en eller flera kommuner och denna rapport beskriver de utmaningar och möjligheter som funnits i förstudieprojekten.

Satsningen är en del i överenskommelsen om stärkt innovationsförmåga i offentlig verksamhet mellan Vinnova och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2015-2017. Det beslutades att beviljade projekt skulle följas av forskare som kunde agera stöd till kommunerna och även ge Vinnova och andra intresserade kunskap om vad som fungerar och inte fungerar. Såväl SKL som flera kommuner såg behov av och visade ett stort intresse för hur man bygger idéslussar i kommuner för att ta tillvara medarbetarnas idéer och engagemang.