Wavebreaker-innovativ bullerdämpning

Diarienummer 2018-01246
Koordinator Wavebreaker AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Projektet ska utveckla en ny typ av bullerdämpare för främst tågbuller. Med ökad urbanisering och bostadsutveckling nära kommunikationer, ökar bullerbelastningen i samhället och därmed hälsoproblemen därav. Finansiering söks för patentansökan inklusive tekniskt konsultarbete inför ansökan för en ny lösning avseende bullerdämpning. Det som planeras att skyddas är en bullerdämpare baserad på interferensteknik som kan anpassas för olika bullerspektrum för att öka bullerdämpningseffekten hos nya och befintliga bullerskärmar.

Förväntade effekter och resultat

Resultat av projektet är en patentansökan för produkten samt en global marknadsundersökning. Produkten kommer att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att reducera bullerexponering från all typ av spårbunden trafik, från gods- till höghastighetståg, med ny teknik till 50-70% lägre kostnader än dagens metoder. Projektet bidrar därmed till mål 3 och 11 i FN:s Globala mål.

Planerat upplägg och genomförande

Genomförandeplanen omfattar följande delar. 1. Tekniska beräkningar för att utreda akustisk prestanda som underlag för patentansökan. 2. Arbete med ansökan för europeiskt patent. 3. Kundmöten svenska marknaden. 4. Marknadsundersökning utvalda intressanta marknader inom och utanför Europa.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.