Virtuella verktyg för service, underhåll och flöden för återtagning av använda produkter (VITS)

Diarienummer 2013-04713
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - september 2014
Status Genomfört
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång Hållbar produktionsteknik inom transportindustrin

Syfte och mål

Det har klargjorts vilka lösningar industrin tillämpar. Företagen har många interna systemen och ett par dedikerade mot andra aktörer. Tillgång till information e.g. serviceinstruktioner regleras i Euro 6 och kan inte begränsas dock kan en ersättning tas ut. I affärsmodellen för ett framtida system har möjligheter och svagheter identifierats.

Resultat och förväntade effekter

Jämförelserna mellan akademiska metoder och användning av dessa i industrin visar att det finns flera möjligheter att förbättra omhändertagandet av produkter i de sena livscykelfaserna. Informations sökningen för servicemekanikerna kan förenklas. Detta kan ske genom förbättring av informationssystemen samt hur informationen som finns däri visas.

Upplägg och genomförande

Studiebesök och intervjuer har genomförts på de medverkande företagen för att undersöka nuvarande system och procedurer samt framtida möjligheter. Litteratur har studerats. Två stycken framtida forskningsutmaningar har identifierats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.