Utveckling av metoder och utrustning för generiska prestandatester av bergförstärkningsbultar

Diarienummer 2015-01441
Koordinator SWEREA MEFOS AB - Avd VB
Bidrag från Vinnova 3 230 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - maj 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM
Ansökningsomgång STRIM-Call spring 2015

Syfte och mål

Syftet med projektet är kort att göra tester av olika typer av bergförstärkningsbultar jämförbara.Målet för projektet är att ta fram standardiseringsunderlag samt konstruktion och tillverkning av en prototyputrustning för att kunna genomföra dynamiska tester av alla typer av bergförstärkningsbultar vilket ej existerar kommersiellt idag. Tester kommer att utföras på produkter levererade av de industriella parterna SSAB, Northern Mining Products(SMF) & Galvano Tia AS & testutrustningen kommer att byggas/installeras i Swerea MEFOS pilothall.

Förväntade effekter och resultat

I dagsläget finns inga standardiserade prestandatestmetoder som lämpar sig alla typer av bergbultar som finns på marknaden. Därav blir jämförelser mellan olika produkter omöjliga att genomföra. En väl tekniskt/praktiskt utformad testmetod kommer att gynna såväl små företag med innovativa produkter, gruvdriftsföretag och framtida utveckling av optimala bergförstärkningssystem. Positiva effekter gällande nationell/internationell kompetens inom området förväntas vilket kommer att stärka Sverige som en konkurrenskraftig nation inom mineral- & gruvnäringen

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att starta med en branchundersökning för att designa randvillkor och parametrar för de strukturmekaniska numeriska analyserna av signifikanta belastningsfall. De teoretiska analyserna kommer vidare att utgöra en kravspecifikation för framtagning av konstruktionsunderlag och tillverkning av testrigg. Material levereras av SSAB, mekanisk tillverkning görs av GalvanoTia och assemblering sker hos Swerea MEFOS. När riggen har testats, justerats och förbättrats för att klara skarpa tester kommer de deltagande företagens produkter att testas och utvärderas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.