Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Trust4Value

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2022 - mars 2024
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Policyutveckling för hållbar industri

Syfte och mål

Målet är att kraftsamla inom området spårbarhet genom att öka organisationers kunskap om och förståelse för hela spårbarhetskedjan och därigenom aktivt påverka kommande policy. Syftet är att på bred front öka organisationers kunskap om och förståelse för hur data som genereras inom spårbarhetskedjan kan nyttjas för att möta de krav som ställs i existerande och kommande lagstiftning, och hur dessa påverkar den egna verksamheten så väl som ledet före och efter.

Förväntade effekter och resultat

Kartläggning av intressenters kompetensnivå och behov. Utbildningspaket i form av onlinekurser, seminarier och work shops. En nationell strategi för att kunna driva och påverka policyprocesser. En modell för hur man kan fortsätta arbeta med kraftsamlingen efter projektets slut. En gemensam kunskapsbas som underlättar samverkan och förbereder för kommande lagstiftning. Ovanstående resultat förväntas ge effekten att svenskt näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället är rustade för kommande lagstiftning inom spårbarhet vad avser efterlevnad och affärsmöjligheter.

Planerat upplägg och genomförande

Kunskap om spårbarhet är en fråga både för organisationer/företag, offentlig sektor och enskilda individer. För att få en bild av kunskapsläget kommer enkäter, intervjuer och work shops att genomföras med parter i det växande antal projekt som redan finns inom området spårbarhet. Kunskapen som samlas in kommer att användas för att skräddarsy informationsinsatser till olika grupper, och kommer att utgöra basen i en nationell strategi i syfte att driva och påverka policyprocesser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 oktober 2023

Diarienummer 2022-03101

Statistik för sidan