Testbädd RenSa PFAS - Rena och Sanera PFAS

Diarienummer 2018-03700
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Research Institutes of Sweden AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång Testbäddar för samhällets utmaningar - förberedelseprojekt

Syfte och mål

Testbädden syftar till att skapa förutsättningar för långsiktig innovationssamverkan och utveckling mellan näringsliv och behovsägare, med stöd från forskningsinstitut och akademi. Förberedelseprojektets mål är skapa beslutsunderlag för att i nästa steg gå vidare i genomförandefas och bygga upp den fysiska testbädden.

Förväntade effekter och resultat

Den planerade testbädden är unik i Sverige då problemägare både från Försvarssektorn och den kommunala räddningstjänsten ingår i samverkan med forskningsinstitut och näringsliv. Redan idag ser problemägarna ett stort behov att genomföra kvalitetssäkrade tester i syfte att hitta lösningar som kan appliceras på redan kontaminerade områden och skapa förutsättningar för alternativa brandsläckningsmedel och metoder i framtiden.

Planerat upplägg och genomförande

En testbädd med den tänkta inriktningen behöver relativt vitt skilda resurser - från rena laboratorieresurser, till tillgång till förorenade områden och möjligheter att med lägsta möjliga miljöpåverkan testa framtidens släckmedel och släckmetoder. Detta planeras att tillgodoses genom samutnyttjande av forskningsinstitutets befintliga labbinfrastruktur, behovsägarnas fysiska platser med kontaminerat vatten och kontaminerad mark samt forskningsinstitutets och räddningstjänsternas test- och övningsplatser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.