Taktisk resursallokering för effektivt kapacitetsutnyttjande

Diarienummer
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Avd 9510
Bidrag från Vinnova 5 800 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2022
Status Pågående
Utlysning Nationella flygtekniska forsknings programmet 7
Ansökningsomgång NFFP7: Forskningsprojekt inom flygteknik

Syfte och mål

Förmågan att effektivt kunna anpassa produktionssystemet, när förutsättningar som volymer och produktmix förändras, behöver förbättras. Taktisk resursallokering, dvs. att vid resurs- och kapacitetsplanering allokera bearbetningsoperationer till produktionsresurser, har därför identifierats som en viktig framgångsfaktor för att maximera resursutnyttjandet. Målet med projektet är att utveckla beslutsstöd som gör det möjligt att signifikanta öka utnyttjandegraden av befintliga resurser utan att påverka logistiska mätetal negativt.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas leda till en ökad förståelse för vilka parametrar och restriktioner som är viktiga vid allokering av produkter till produktionsresurser, samt metoder och modeller för att hos GKN demonstrera hur framtida produktionsvolymer kan planeras in i befintliga och/eller nya resurser. Detta förväntas i sin tur leda till bättre beslut inom en rad områden, framförallt vid taktisk resursallokering, men även vid offererande eller i samband maskininvesteringar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras som ett tvärvetenskapligt (tillämpad optimering och logistik) industridoktorandprojekt. Inledningsvis definieras den kravbild som föreligger, denna analyseras sedan för att den ska kunna förenklas utan att göra avkall på relevans. Parallellt genomförs en litteraturstudie med syfte att kartlägga aktuell optimeringsteori och identifiera bästa möjliga kandidater till modellerings- och lösningsmetod. De identifierade kandidaterna analyseras och sorteras efter bedömd potential, varefter en ansats till planeringsalgoritm formuleras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 november 2017

Diarienummer 2017-04845

Statistik för sidan