Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Systemanalytiska planeringsverktyg för hållbar stadsutveckling

Diarienummer
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för stad och land
Bidrag från Vinnova 274 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att stödja planerare och andra beslutsfattare för att lättare och mer kostnadseffektivt identifiera områden där åtgärder och nya innovationer ger störst effekt i förhållande till insats. Vår konstellation omfattar därför totalt 15 partners verksamma inom hållbar stadsutveckling på olika sätt. Deltagarna representerar en bredd av kompletterande kompetenser, varför goda möjligheter finns att utveckla och testa planeringsverktyget i ett verklighetsnära och relevant sammanhang och därmed anpassa projektet till aktuella samhällsbehov.

Långsiktiga effekter som förväntas

Workshopserien gjorde att resultatmålen (se övriga bilagor 2) uppfylldes stegvis under steg 1. Vi har 1) definierat konceptet 2) upprättat plan för tillämpning 3) genomfört behovsinventering 4) knutit relevanta aktörer till projektet 5) upprättat avtal och 6) genomfört omvärldsbevakning. Effektmålet att efter steg 3 lansera en användbar och kommersiellt värdefull slutprodukt/tjänst för tillämpning och spridning i Sverige och utomlands möjliggörs genom att vår breda aktörskonstellation ger god tillgång till nätverk och marknadskanaler av vikt för projektets genomförande.

Upplägg och genomförande

Under workshopserien möttes deltagarna för att diskutera aktuella behov, upprätta avtal, arbetspaket och plan för tillämpning. Samverkansformerna har konkretiserats och passande stadsdelar valts för fallstudier under steg 2. Ytterligare nyckelaktörer bjöds in kontinuerligt, med tyngdpunkt på näringslivsrepresentanter och kommuner. Dessa har sedermera anslutit sig till projektet och tillsammans har deltagarna, med stöttning av externa konsulter, producerat och diskuterat illustrationsmaterial, skisser och prototyper av det planeringsverktyg som ska utvecklas.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-04234

Statistik för sidan