Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Standardisering inom additiv tillverkning av metall

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid september 2019 - april 2020
Status Avslutat
Utlysning Att stärka Sveriges roll inom internationell standardisering
Ansökningsomgång Standardisering för att nå ut på nya marknader

Syfte och mål

Additiv tillverkning i metall är en relativt ny teknik under snabb utveckling med en snabbt växande marknad där bristen på standarder är ett hinder. Projektet har tagit fram en solid och väl förankrad grund som skulle kunna användas till en svensk färdplan för standardisering av additiv tillverkning i metall. Det har resulterat i en tydlig riktning för fortsatt standardiseringsarbete inom SIS/TK563 Additiv tillverkning, samt identifierat behov av ytterligare forskning inför standardisering.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har givit en tydligare bild av nuläget inom standardisering av additiv tillverkning i metall och kraven från svensk industri. Detta kan användas för att främja och bidra till globala standarder inom prioriterade områden för att öppna marknaden för svensk industri. Additiv tillverkning av metall är en snabbt växande marknad där globala standarder förväntas bidra till att öka den totala marknaden ytterligare, liksom andelen för svensk industri.

Upplägg och genomförande

En undersökning av befintliga standarder och pågående standardiseringsarbete inom metall AM har genomförts. Idag är 25 standarder under utveckling och ungefär samma antal standarder finns redan publicerade. Behov av standardisering från svensk industri har samlats in från intressenter längs metallkedjan. Detta har gjorts genom en enkät, intervjuer och en workshop den 5 februari 2020 med omkring 30 deltagare. Undersökningen gav en bra bas för diskussioner kring behov, som kunde utvecklas vidare i intervjuer och på workshopen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 juli 2020

Diarienummer 2019-01080

Statistik för sidan