Standardisering inom additiv tillverkning av metall

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Kista
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid september 2019 - april 2020
Status Pågående
Utlysning Att stärka Sveriges roll inom internationell standardisering
Ansökningsomgång Standardisering för att nå ut på nya marknader

Syfte och mål

Additiv tillverkning (AM) i metall är en relativt ny teknik under stark utveckling och en snabbt växande marknad, där avsaknaden av standarder är ett hinder för att uppnå ökad industrialisering och nå marknaden. Projektets mål är att prioritera behoven av standardisering utifrån input från svensk industri för att öppna marknaden. Det är av högsta prioritet för Sverige att ta fram en strategi på nationell nivå för att identifiera de viktigaste standardiseringsbehoven och att styra insatserna för att bidra till och påverka internationellt standardiseringsarbete.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska lägga grunden till en svensk strategi för standardisering av AM i metall, vilket förväntas leda till ökad industrialisering och ökade marknadsandelar. Prioriteringen av behov från svensk industri kommer att vara till stor nytta för det standardiseringsarbete kommer att drivas från SIS tekniska kommitté för additiv tillverkning TK563. Gruppen är delaktig och bevakar svenska intressen i samarbetet med att ta fram gemensamma internationella standarder för additiv tillverkning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektgruppen ska under hösten samla in standardiseringsbehoven från svensk industri och sedan diskutera och prioritera resultaten på en workshop i början av året. Därefter skrivs en sammanfattande rapport som kommer att innehålla prioriteringar, kartläggning av existerande standarder, vision för Sverige och rekommendation för framtida aktiviteter. Resultatet kommer sedan att spridas till så många intressenter som möjligt. Projektet kommer att utföras i tätt samarbete med svenska Arenan för AM i metall (www.AM-Arena.se) och CAM2, Centrum för AM i metall.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 april 2019

Diarienummer 2019-01080

Statistik för sidan