Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SPOFIC II - Krympporbildning i kompaktgrafitjärn, del II

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Avd UTMB
Bidrag från Vinnova 7 140 069 kronor
Projektets löptid januari 2014 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2013-04720eng.pdf(pdf, 1018 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet SPOFIC II är att identifiera bildningsmekanismer för krympporer i kompaktgrafitjärn (CGI). Det slutgiltiga målet är att det inte ska bildas några porer som försämrar materialegenskaper eller stör komponenters funktion. Det slutgiltiga målet är inte uppnått, men de delmål som formulerades anses vara till stora delar uppfyllda. Det teoretiska arbetet har tillfört mycket kunskap, mätningar av hur järnets densitet utvecklas under stelningsförloppet har genomförts med två metoder och arbete med att korrelera porbildning till produktionsparametrar pågår.

Långsiktiga effekter som förväntas

En reproducerbar metod för framställning av CGI genom omsmältning av segjärn har utvecklats. Noggranna studier av prover framställda med denna metod ger med hjälp av EPMA fördjupad kunskap om segringsbeteende under stelning. Denna information kan så småningom användas för legeringsoptimering. Volymsförändringsmätningar med den nyutvecklade metoden ger ny kunskap om dessa anisotropa strukturer som kan användas exempelvis för mer lämplig gjutgodskonstruktion med avseende på defektbildning. Den data som tagits fram med dilatometer kommer att ge bättre beräkningsunderlag.

Upplägg och genomförande

Projektaktiviterna delades in i fyra delprojekt, A-D. Del A och större delen av Del B genomfördes i laborationsmiljö. Del C handlar om att genomföra beräkningar. Denna del utfördes helt av deltagande universitet men är ej färdigställd, mest beroende på att rätt kompetens inte kom in i projektet förrän relativt sent. I övrigt genomfördes projektet i nära samarbete mellan forskningsutförare och industripartnerna. Del D var ett mycket omfattande, rentav alltför omfattande, industriförsök. Det resulterade i en stor mängd prover som inte kommer att kunna utvärderas inom projekttiden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2013-04720

Statistik för sidan