Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Spetspatienter - en ny resurs för hälsa

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Centrum för Hälsoinformatik (HIC) LIME
Bidrag från Vinnova 8 692 931 kronor
Projektets löptid maj 2017 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet "Spetspatienter - en ny resurs för hälsa" har varit att att undersöka vilka drivkrafter och kompetenser som finns hos aktiva, engagerade och pålästa patienter och närstående samt vad det kan leda till om dessa tas tillvara på ett bättre sätt. Målet har varit att etablera en diagnosoberoende samverkansplattform för patient- och närståendefrågor

Långsiktiga effekter som förväntas

Den viktigaste insikten vi gjort under projekttiden är att ingen i nuläget på ett samlat och kunskapsbaserat sätt driver frågor utgående från patient- och närståendeperspektivet på systemnivå. Det är därför där vi kommer att fokusera det fortsatta arbetet. Fortsättningsvis så kommer spetspatientrörelsen att stödjas av den nystartade organisationen Forum Spetspatient. Ur ett systemperspektiv ser vi effekter på flera nivåer i systemet, både med det enskilda vårdmötet i centrum men även för att utveckla hälso- och sjukvårdssystemet med ett aktivt patientperspektiv.

Upplägg och genomförande

Att hålla ihop ett projekt med så många parter och så stor geografisk spridning är en utmaning och kräver ett flexibelt och dynamiskt arbetssätt. Det stora antalet projektparter har dock framförallt varit en av projektets viktigaste egenskaper. Om vi inte hade varit en sådan bred projektkonstellation så hade vi inte nått så långt som vi gjort. Tack vare de medverkandes positiva inställning och konstruktiva attityder så har vi gemensamt startat en rörelse.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 april 2020

Diarienummer 2017-01221

Statistik för sidan