Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SpaceTime-Infrastruktur för hållbara persontransporter

Diarienummer
Koordinator SpaceTime Communication AB - SpaceTime Communication
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Viktiga resultat som projektet gav

Ett konsortium med aktörer från den offentliga sektorn (forskningsaktörer, kommuner, landsting och myndigheter) föreningslivet och näringslivet har formerats och en ansökan till Vinnovas utlysning ´Utmaningsdriven Innovation är under färdigställande.

Långsiktiga effekter som förväntas

övergripande designskisser på en infrastrukturlösning för resurseffektivisering av persontransporter har tagits fram. Efterfrågan hos slutanvändare av systemet har bekräftats via kontakter med ett stort antal organisationer och företag som har uttryckt intresse för att samverka med projektet.

Upplägg och genomförande

Tre tematiska arbetsmöten med mellan 14 och 20 deltagare från de medverkande aktörerna har genomförts. Vid arbetsmötena har den demonstrator som ligger till grund för projektet testats och succesivt vidareutvecklats till en prototyp. Extern test av prototypen har även initierats hos några av de medverkande aktörerna (Umeå Energi och Länsstyrelsen Västerbotten). Ett antal fokuserade arbetsmöten kring specifika utmaningar har genomförts. Vidare har ett antal möten med nya medlemmar i konstellationen genomförts för att introducera dem i projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2011-02550

Statistik för sidan