Smart mobilitet - Sömlös hopkoppling av realtidssystem för linjetrafik och anropsstyrd trafik i en storstadsregion

Diarienummer 2018-02019
Koordinator Hogia Public Transport Systems AB
Bidrag från Vinnova 214 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning System-av-system för mobilitet i städer - FFI
Ansökningsomgång FFI: Samverkande system för mobilitet

Syfte och mål

Förstudien ska besvara centrala tekniska och organisatoriska frågor inför det fullskaleprojekt där de olika systemen för linjetrafik och anropsstyrd trafik börjar samverka och utväxla relevant information i realtid så att det blir möjligt att resa sömlöst även i resor som berör mindre trafikerade områden. Lösningen baseras på samverkan mellan befintliga och eventuellt tillkommande system. Lösningen ska övergripande att ha en struktur som passar väl för en framtida övergång från bemannade till självkörande mindre fordon där detta är relevant.

Förväntade effekter och resultat

Förstudien ska ge svar på om ett fullskaleprojekt är genomförbart, vilken inriktning och omfattning som är lämplig och vilka aktörer som ska ingå i ett sådant projekt. Det ska finnas indikationer på nivån på de insatser som kommer krävas för att genomföra fullskaleprojektet eller åtminstone en uppspaltning av de funktioner eller aktiviteter som det behöver hämtas in kostnadsförslag för. Förstudien kommer öka kunskapen om hur man kan gå tillväga för att i ett nästa steg faktiskt genomföra ett projekt som leder till en bättre kombinerad mobilitet.

Planerat upplägg och genomförande

Möten hålls med berörda nyckelpersoner inom Skånetrafiken. I nästa steg etableras kontakt med de leverantörer som kan tänkas beröras av fullskale-projektet för att utröna deras intresse i att delta och engagera sig i projektet samt identifiera kritiska tekniska aspekter. Kontakter tas även med representanter från taxi-sidan, liksom med relevanta intresseorganisationer samt en akademisk partner som kan tänkas ingå i fullskaleprojeketet. Resultaten, inklusive förslag till lämplig omfattning av och inriktning för ett fullskaleprojekt, redovisas i en skriftlig rapport.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.