Samtal på recept för ungas psykiska hälsa

Diarienummer 2018-04236
Koordinator FÖRBUNDET S:T LUKAS - S:T LUKAS FÖRBUNDSKANSLI
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juli 2019
Status Pågående
Utlysning Visionsdriven hälsa
Ansökningsomgång Health Missions

Syfte och mål

Projektet syftar till att undersöka nya former för unga att få stöd för sin psykiska ohälsa genom att ta vara på den kunskap och erfarenhet som idéburen sektor har inom området. Fokus ligger på främjande och förebyggande insatser med samtalet som huvudsaklig metod, men även andra metoder som ligger inom ramen för idéburen verksamhet. Målet är att insatserna ska byggas utifrån ungas behov och att öka tillgängligheten för insatser kopplat till stress, depression och ångest. Det långsiktiga målet är att unga har tydliga kanaler att få information och stöd för att utveckla psykisk hälsa.

Förväntade effekter och resultat

Dialog kommer föras med beslutsfattare och ett förväntat resultat är en utpekad roll till idéburen sektor kopplat till området ungas psykiska hälsa. Ett annat resultat är att skapa s.k psykologiska hälsocentraler för unga med förebyggande och behandlande stöd. Ett tredje önskat resultat är att idéburen samverkar kring dessa hälsoutmaningar och utvecklar metodstöd genom aktuell forskning. Effekten förväntas bli ett förändrat ekosystem som möter ungas hälsoutmaning där tillgängligheten till stöd har ökat och fler unga kan få stöd. utvecklas till s.k psykologiska hälsocentraler

Planerat upplägg och genomförande

Projektets ben - Dialog med beslutsfattare för att lyfta fram idéburen sektors roll - Öka tillgängligheten till förebyggande och behandlande insatser - Metodutveckling av idéburen verksamhet med hjälp av aktuell forskning - Samverkan med idéburna aktörer för att ta ett helhetsgrepp inom området ungas psykiska ohälsa Styrgrupp och referensgrupp har företrädare inom ovan nämnda områden, även unga representanter. En projektgrupp driver arbetet framåt genom dialoger och seminarier i syfte att identifiera aktörsgrupper som upprättar verksamhetsplan och gemensam vision.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.