Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samtal på recept för ungas psykiska hälsa

Diarienummer
Koordinator FÖRBUNDET S:T LUKAS - S:T LUKAS FÖRBUNDSKANSLI
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Visionsdriven hälsa
Ansökningsomgång Visionsdriven hälsa - planeringsprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

I projektet Samtal på recept har vi undersökt möjligheterna för hur såväl vårdkedjan som civilsamhällets aktörer kan åstadkomma ett "samtalslyft" för att tillgängliggöra stödjande samtal för alla unga. Vi har funnit att civilsamhällets resurser är en outnyttjad kraft som kan arbeta förebyggande och samtidigt vara en resurs för offentligfinansierad hälso- och sjukvård. Genom att samla, stärka och aktivera civilsamhället kan man uppnå en bred bas av samtalsstöd som stärker ungas resiliens att hantera livets svårigheter.

Långsiktiga effekter som förväntas

I arbetet har vi identifierat de systemlåsningar som finns idag och skapat sociala innovationer som förväntas puffa systemet. Genom att skapa en ”baslinje” för psykisk hälsa kan man fånga upp unga som mår dåligt så att psykiatriska insatser inte behöver bli aktuella. Genom att skifta perspektivet från att prata om psykisk ohälsa till att tala om psykisk hälsa kan resurser frigöras till att stärka ungas resiliens genom stödjande samtal. Inte minst viktigt är att unga är med i utformandet av insatserna, det leder till att ungas förtroende för vuxna som en stödjande part kan öka.

Upplägg och genomförande

Genom att sätta sökljuset på ungas hälsofaktorer klargjordes att det finns mycket positivt kring ungas psykiska hälsa att ta fasta på. Projektet avgränsades till existentiell hälsa då detta är S:t Lukas expertområde. Kontakter har knutits med många liknande initiativ vilket gett energi till innovationsmiljön. Det var viktigt att träffa fokusgrupper för att belysa ungas, vuxnas och professionens perspektiv. Genom att etablera testbäddar uppnås en testmiljö för aktiviteterna, vilket förväntas leda till en närhet till aktörerna och lättare möjligheter att utvärdera resultaten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 november 2018

Diarienummer 2018-04236

Statistik för sidan