Rum för demokrati: Demokratilabb för Folkets hus 2.0 i Rinkeby

Diarienummer 2017-04735
Koordinator AKTIEBOLAGET FAMILJEBOSTÄDER - AB FAMILJEBOSTÄDER
Bidrag från Vinnova 2 530 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation - temasatsning
Ansökningsomgång Social innovation mot segregation

Syfte och mål

Övergripande mål med projektet är att minska det demokratiska underskottet i utsatta stadsdelar genom att förbättra villkoren för kommunikation mellan invånare och offentliga organisationer. Demokratilabbet syftar till att åstadkomma en innovativ, normkritisk, kreativ process mellan aktörer vars relationer präglas av maktasymmetrier och förtroendeklyftor. Med inspiration från demokratiteori kan denna process definieras som en institutionell innovation som stärker medborgarnas förmågor att delta i beslutsfattande processer, vägledda men inte styrda.

Förväntade effekter och resultat

Tillskapandet av ett demokratilabb för ömsesidig demokratisk process mellan medborgare, föreningar, bolag och myndigheter för förnyelsen av ett Folkets hus 2.0 i Rinkeby. Vi förväntar oss en utveckling av framtidens Folkets Hus genom en innovativ process, där vi labbar fram nya metoder för medborgardialoger som sedan kan användas och kompletteras till de former av boendeinflytande och hyresgästdialog som bostadsbolag, kommuner, hyresgästföreningar och övriga intressenter redan använder.

Planerat upplägg och genomförande

Idén om ett eget "rum för demokrati" utgår ifrån tanken att demokratidrömmar frodas bäst på platser där människor tillsammans med andra i demokratisk och frihetlig anda kan göra idéer till verklighet. Vi ska med Folkets hus som plattform skapa möjligheter att mötas, genom att labba fram nya metoder för dialog, testa teknik och digitalisering som metod, utgå från husets möjligheter utifrån flöden och design. En processledare med interkulturell kompetens och förmåga att röra sig i både myndighetsvärld och civilsamhället kommer att rekryteras för att hålla ihop och driva projektet.

Externa länkar

Kommer att fungera som en plattform för kommunikation rörande projektet. Tas i bruk när processledaren anställts.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.