Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Social innovation mot segregation

I det här erbjudandet finansierar vi innovationslabb som har potential att öka inkluderingen och bryta utanförskapet och därigenom skapa långsiktig social nytta för individer och samhälle. Innovationslabbet ska vara en fysisk mötesplats där de som berörs av problematiken, till exempel elever eller boende, bjuds in för att tillsammans med aktörer från olika sektorer hitta och testa nya idéer.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Nya eller befintliga samarbeten mellan aktörer från olika sektorer som tillsammans skapar eller vidareutvecklar ett innovationslabb för utveckling och test av sociala innovationer under verkliga förhållanden.

Vem kan söka?

Sökande från samtliga sektorer välkomnas. Minst två sökande tillsammans, varav en offentlig aktör.

Hur mycket kan ni söka?

Er projektbudget ska vara minst en miljon kronor.

Viktiga datum

 • Områden projekten ska fokusera på

  Innovationslabbet ni söker bidrag för ska ha fokus på ett eller flera av dessa utmaningsområden:

  • Minska långtidsarbetslösheten, med fokus på kvinnor
  • Lyfta skolorna och elevernas resultat
  • Stärka samhällsservicen och minska bostadssegregationen
  • Bekämpa brottsligheten

  Alla finansierade projekt ska bidra till att stärka demokratin och stödja det civila samhället. Projekten förväntas pågå 12-24 månader. 

  Vad handlar erbjudandet om?

  Våra bostadsorter blir av olika anledningar allt mer segregerade. Skillnaderna mellan olika bostadsområden i en och samma stad eller kommun vad gäller t.ex. arbetslöshet, skolresultat, inkomst, bidragsberoende, samhällsservice, hälsa, valdeltagande och otrygghet kan vara mycket stora. Vi tror att framtidens Sverige behöver motverka segregeringen för alla invånares skull. Sociala innovationer kan spela en avgörande roll i att bygga broar och öka inkluderingen och framtidstron för ett varmare och mer välmående samhälle.

  Därför satsar Vinnova nu minst 15 miljoner kronor på sociala innovationer för minskad segregation. Satsningen sker i samarbete med regeringens samverkansprogram Smarta städer. Vi för även en dialog med kommittén för inrättandet av Delegationen mot segregation. Detta för att säkerställa samordning av pågående och framtida initiativ inom området.

  Vi vill finansiera samverkansprojekt mellan aktörer från olika sektorer som vill:

  1. etablera eller vidareutveckla ett innovationslabb.
  2. idégenerera och utveckla innovativa lösningar utifrån identifierade problem, tillsammans med den målgrupp som direkt berörs av lösningarna.
  3. testa innovationerna i labbet eller i en verklig miljö och ta fram en plan för hur de kan spridas och komma till användning.

  Samarbeten mellan viktiga aktörer

  Sökande välkomnas från samtliga samhällssektorer och kan till exempel vara ideella föreningar, företag, universitet och högskolor samt myndigheter, landsting och kommuner. Vi uppmanar till samarbeten mellan viktiga aktörer i dessa grupper. Minst en offentlig aktör ska ingå som projektpart i konstellationen. För att uppnå nyskapande och långsiktiga lösningar vill vi att de som ska tillgodogöra sig innovationen också finns representerade i arbetet.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller information om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Eftersom er ansökan sparas kan ni börja fylla i era uppgifter i god tid och sedan göra ändringar tills ni skickar in den.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2016-05542

  Statistik för sidan