Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Robusta sorterande system för stadens organiska restprodukter

Diarienummer
Koordinator JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB - JTI:s Uppsalakontor
Bidrag från Vinnova 489 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål är utveckling av robusta sorterande system för tillvaratagande av matavfall och klosettavlopp. De lösningar som utvecklas ska säkerställa återföring av näringsämnen till jordbruket, minska förbrukningen av vatten, öka tillvaratagandet av energi samt minska utsläppen till vatten. Under steg 1 har projektkonstellationen och idén utvecklats för att kunna driva denna utveckling framåt. I detta har ingått att utmaningar beskrivits ytterligare, intressanta lösningar identifierats, och planer gjorts för hur dessa lösningar ska utvecklas under steg 2.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett antal tillverkare, konsultföretag, kommuner och branschorganisationer knutits till projektet som tilltänkta parter inför steg 2. En ansökan för steg 2 planeras tillsammans med projektparterna från UDI-projektet ´Mat i kretslopp´.

Upplägg och genomförande

Projektparter under steg 1 har varit Mälarenergi, VA SYD, Lunds Tekniska Högskola, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Sweco samt JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik (koordinator). Arbetet har pågått från juni 2015 till jan 2016 och har innefattat kunskaps- och erfarenhetsutbyte projektparterna emellan samt med andra aktörer, genom fysiska möten samt telefon- och mejlkontakter. Sorterande system som är under planering och byggnation i Västerås respektive Malmö har varit i fokus, men även system på andra orter i Sverige och internationellt har diskuterats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-00383

Statistik för sidan