Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resurseffektiv planering för konkurrenskraftiga produktionsnätverk (RePlan)

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med initieringsprojektet var att bilda ett konsortium samt att på en mer detaljerad nivå identifiera hur en taktisk planeringslösning ska utformas för att passa respektive i livsmedel-, verkstadsindustri-, bygg- och återvinningsindustrin. Tidigare existerande processer och verktyg för taktisk planering identifierades som framtagna för traditionell industri (livsmedel/verkstad) men inte direkt överförbara till bygg och återvinning. Det finns även ett intresse för nya lösningar gällande taktisk planering hos systemleverantörer och konsulter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Innovationspotentialen för taktisk planering för bygg och återvinningsindustrin är stor samtidigt som behoven är stora. Ex. där taktisk planering kommer att göra nytta är: 1) Avsaknad av centralstyrning och gemensamma mål ger konkurrens inom nätverk. 2) Missade affärsmöjligheter pga svårt att hitta en bra balans mellan tillgång och efterfrågan. 3). Stort fokus på byggprocessen/återvinningsprocessen och litet fokus på logistik ger lågt resursutnyttjande. 4) Avsaknad av ett standardiserat arbetssätt som försvårar informationsdelning och gemensamma mål.

Upplägg och genomförande

Existerande processer och verktyg har identifierats genom litteraturstudier och diskussioner med systemleverantörerna, därmed har en plattform för vidareutveckling identifierats samt ett tillvägagångssätt för hur det ska ske. Behoven och nyttan av taktisk planering har identifierats tillsammans med representanter för bygg och återvinningsbranscherna genom workshops, intervjuer och internt arbete hos företagen. Case för test implementation har också identifierats inom respektive bransch genom intervjuer och interna diskussioner på företagen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-04274

Statistik för sidan