Produktionsänglar - ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Diarienummer 2017-04800
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för hållbar produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Idé-projekt - hållbar produktion

Syfte och mål

Projektet Produktionsänglar syftar till att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter, speciellt SME och start-ups. Effektiv industrialisering medför bättre koppling mellan FoU och produktion vilket stärker utvecklings- och produktionsförmågan, ökar konkurrenskraften och behåller jobben i Sverige. Konceptet Produktionsänglar är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland kallas ”dödens dal”. I analogi med "affärsänglar" kommer ett startup att matchas med en expertpanel för att i dialog diskutera ett skarpt industrialiseringscase.

Förväntade effekter och resultat

Målet är att nå praktiskt resultat för pilotcaset Pharem i form av experthjälp för industrialiseringen av den specifika produkten. Ett första förslag till metodik utvecklas för att köra Produktionsängelkonceptet i större skala på Södertälje Science Park. Konceptet har potential att skalas upp nationellt som en ny komponent i det svenska innovationssystemet. Projektet adresserar styrkeområdena Resurseffektiv produktion och Integrerad produkt- och produktionsutveckling. Projektet adresserar FNs globala mål 9, delmål 9.2 och 9.4.

Planerat upplägg och genomförande

Konceptet Produktionsänglar testas i en skarp pilot med start-up bolaget Pharem Biotech i Södertälje tillsammans med KTH, Södertälje Science Park och IVA. Man befinner sig i industrialiseringsfasen av en produkt som filtrerar läkemedelsrester från vatten. Exklusivt inbjudna (5-7 st) produktions- och hållbarhetsexperter ingår i panelen av Produktionsänglar där Pharem presenterar sitt skarpa industrialiseringscase. En första genomförandemetodik testas i piloten. Forskningsmässigt förväntas intressanta forskningsfrågor komma ut ur processen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.