Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ökad delaktighet och inflytande, trygghet och säkerhet för äldre och deras anhöriga med hälsostödjande e-tjänster

Diarienummer
Koordinator LINNÉUNIVERSITETET
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Målet är ökad livskvalitet och delaktighet i omsorg och vård med stöd av innovativa e-tjänster för äldre och anhöriga. Grundbultar är empowerment, hälsofrämjande/förebyggande arbetssätt, sammanhållen omsorg och vård och utveckling av dess arbetsprocesser med hjälp av IT. Lättanvända, individanpassade mobila IT-tjänster: -ökar äldres och anhörigas möjlighet till delaktighet i vården och omsorgen, bibehållande och skapande av sociala stödnätverk och minskad ensamhet och social exkludering -ökar effektiviteten, trygghet och säkerhet för äldre, anhöriga och personal.

Långsiktiga effekter som förväntas

För att kunna utveckla och utvärdera en modell för innovativ sammanhållen vård och omsorg med transparens mellan huvudmännen, har projektet delats upp i följande delprojekt: - EN väg in till omsorg och vård, gemensam kontaktperson - mobil tillgång till gemensam dokumentation och information - visuell digital direktkontakt för alla involverade - digital information, råd, stöd och kommunikation i hemsjukvård, avancerad hemsjukvård och palliativ omsorg och vård - digital hälsokontroll/hälsosamtal - interaktiva sociala ´communities of practice´ - interaktiv kulturplattform.

Upplägg och genomförande

En grupp med 33 äldre, anhöriga, idéburna organisationer och personal från kommuner, landsting, företag och akademin har utvecklat en modell för framtidens vård och omsorg. Utgångspunkter: egna erfarenheter, önskemål, omvärldsbevakning och relevant forskning. ACTION-konceptet, av EU lyft som exempel på ´best practis´ att utveckla vård och omsorg till äldre och deras anhöriga har inspirerat arbetet. Medverkan av alla ´stakeholders´ har bidragit till en mångfacetterad bild och förslag till utveckling.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-04266

Statistik för sidan