NAP

Diarienummer 2018-01074
Koordinator Nimbelle Medical Systems AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Innovative Startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Syftet med projektet är att med genomfört förstudiearbete som grund nå fram till ett läge där produkten blir tillräckligt intressant att investera i för externa investerare och att därmed nästa steg kan tas i produktutvecklingen. Projektet ska uppnå följande fyra mål: -Prototyp som upplevs som en färdig produkt -Utvärdering marknadsacceptans/finansieringspotential -Utvärdering regulatory compliance -Utvärdering IPR/FTO-analys.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas att stärka underlag för kapitalanskaffning inför nästa fas, genom att: - en prototyp, kan visas upp för investerare - vi kan förstärka redan tidigare genomförda behovsanalysstudier med feedback på en prototyp - lägga en fast grund för en stark IPR-portfölj - väsentligen minska designrelaterade risker förknippade med regulatorisk compliance och därmed skapa förutsättningar för en rakare väg till CE-märkning mot MDR.

Planerat upplägg och genomförande

En prototyp kommer att färdigställas. Med denna som grund kommer sedan marknadsacceptans och finansieringspotential att utvärderas samt även produktens regulatory compliance. Parallellt genomförs en IPR/FTO-analys som sedan utvärderas för beslut. Arbetet utförs till stor del av egen personal. I projektet anlitas externa konsulter med expertkunskaper inom följande områden: - IPR/FTO - Marknadsanalys - Engineering - Klinisk verksamhet på operationssal Progress och kvalitet följs upp löpande.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.