NAP

Reference number 2018-01074
Coordinator Nimbelle Medical Systems AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration May 2018 - March 2019
Status Ongoing
Venture Innovative Startups
Call Innovative Startups step 1 spring 2018

Purpose and goal

Syftet med projektet är att med genomfört förstudiearbete som grund nå fram till ett läge där produkten blir tillräckligt intressant att investera i för externa investerare och att därmed nästa steg kan tas i produktutvecklingen. Projektet ska uppnå följande fyra mål: -Prototyp som upplevs som en färdig produkt -Utvärdering marknadsacceptans/finansieringspotential -Utvärdering regulatory compliance -Utvärdering IPR/FTO-analys.

Expected results and effects

Projektet förväntas att stärka underlag för kapitalanskaffning inför nästa fas, genom att: - en prototyp, kan visas upp för investerare - vi kan förstärka redan tidigare genomförda behovsanalysstudier med feedback på en prototyp - lägga en fast grund för en stark IPR-portfölj - väsentligen minska designrelaterade risker förknippade med regulatorisk compliance och därmed skapa förutsättningar för en rakare väg till CE-märkning mot MDR.

Planned approach and implementation

En prototyp kommer att färdigställas. Med denna som grund kommer sedan marknadsacceptans och finansieringspotential att utvärderas samt även produktens regulatory compliance. Parallellt genomförs en IPR/FTO-analys som sedan utvärderas för beslut. Arbetet utförs till stor del av egen personal. I projektet anlitas externa konsulter med expertkunskaper inom följande områden: - IPR/FTO - Marknadsanalys - Engineering - Klinisk verksamhet på operationssal Progress och kvalitet följs upp löpande.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.