Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Musik och teknik - Innovation och samverkan skapar nya möjligheter

Diarienummer
Koordinator AYOND AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Syfte och mål

Projektet syftade till att skapa en systematisk kompetens och erfarenhetsutbyte mellan Ayond AB och Kungl. Musikhögskolan (KMH) Projektet bedrev med tre delområden : E-learning/ScorX-delen har genomförts enligt plan och visat sig vara mycket lyckat. Del 2 med arbetet med att finna tillämpningar för den musikteknologiska utrustningen har inletts och första prototyper finns igång. För den tredje punkten rörande generaliserbar modell för samverkan är läget betydligt mer komplext än förväntat, med frågeställningar och utmaningar som inte kunnat förutses.

Resultat och förväntade effekter

En ny version av e-learning verktyget ScorX baserat på erfarenheter av projektet är under framtagande. En KMH-student är anställd vid bolaget ScorX. En genomgång av befintliga entreprenörskapskurser på KMH är gjord och ett förslag till ny gemensam kurs är utarbetad. Projektet ESAIM vid KMH i samarbete med KTH är finansierat och initierat. Samarbeten med externa organisationer är påbörjat. Till ljuddomen i Lilla salen har ett enkelt API utvecklats för att styra ljudet.

Upplägg och genomförande

Projektledaren har varit 2 dagar i vecka på KMH. Många personer har inbjudits att delta i projektet och aktiviteter från båda parter, vilket har varit bra. Initialt lades relativt mycket tid på att träffa personer hos värdorganisationen vilket var givande för förankringen av projektet. Projektledaren hos KMH har haft möjlighet att stötta arbete mycket vilket varit värdefull och starkt bidragit till det lyckade resultatet. Reglebundna projektmöten har hållits för uppföljning och planering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2017

Diarienummer 2017-01536

Statistik för sidan