Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

Modell för en social investering i samarbete

Diarienummer
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Uppdrag Psykisk Hälsa
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

Syftet med denna satsning är att integrera utökad fysisk aktivitet i svenska skolan för att förbättra skolresultat och psykiskt välbefinnande. Vidare är syftet att utveckla en ny form av gemensamt utvecklingsarbete över organisationsgränser. Projektets mål, att vid årets slut leverera en komplett programlogik för en nationell satsning på fysisk aktivitet och skolresultat, är uppfyllt och programlogiken kommer att pilotas i ett antal kommuner och landsting under nästa fas, 2019.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är en färdig programlogik för en nationell satsning på fysisk aktivitet och skolresultat, komplett med lokala behovs- och målgruppsanalyser, en sammanställning av relevant forskning kring lämpliga interventioner samt dess effekter, en lämplig interventionsdesign samt uppföljnings- och utvärderingsupplägg. Effekterna kommer att utvärderas i fas två av projektet då satsningen pilotas i minst två kommuner. De förväntade effekterna är förbättrade skolresultat samt förbättrat psykiskt välbefinnande.

Upplägg och genomförande

SKL har, tillsammans med fyra medsökande parter, formerat en arbetsgrupp där SKL och projektkoordinator har det övergripande ansvaret för projektets framfart. I arbetsgruppen har tidsplan och leveranser beslutats varpå respektive projektpart ansvarat för lokalt kunskapsunderlag till behovsanalys, val av målgrupp, utformning av insats samt utvärderingsplan. Vidare har externa experter inom ett antal relaterade fält bidragit med input kring insatsen såväl som utvärderingen och val av mätinstrument.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2018

Diarienummer 2018-01307

Statistik för sidan