Modell för en social investering i samarbete

Diarienummer 2018-01307
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Uppdrag Psykisk Hälsa
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

Syftet är att på sikt kunna erbjuda skolor en effektiv och evidensbaserad men nytänkande metod baserad på fysisk aktivitet i skolan som kan förbättra elevernas skolresultat och psykiska hälsa. Vidare är syftet att bygga tvärsektoriell kompetens och kapacitet på organisatorisk nivå att stödja verksamheterna i analysarbete. Målet är att leverera en programlogik för en nationell satsning på fysisk aktivitet och skolresultat, komplett med behovsanalys, interventionsdesign och utvärderingsupplägg.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet är en programlogik för en genomförbar satsning där såväl aktiviteter som effekter kan utvärderas på ett systematiskt sätt. Effekter av fysisk aktivitet på den psykiska hälsan kommer att, i fas två, följas upp genom etablerade skattningsformulär och skolförmåga kommer att följas upp genom att lärare utvärderar elevers prestationer inom olika ämnen samt betyg.

Planerat upplägg och genomförande

En central arbetsgrupp bestående av projektledare från deltagande organisationer planerar och genomför arbetet. Arbetsprocessen sker både centralt och lokalt i organisationerna för att säkerställa lokal anpassning och kunskapsöverföring under planeringsprocessen samt för stark förankring och goda förutsättningar för framtida genomförande i berörda verksamheter. Tillsammans genomförs lokala behovsanalyser, avgränsning av målgrupp, utformning av satsning samt framtagande av indikatorer för utvärdering och uppföljning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.