Mobilitet för ökat samarbete inom Innovation och Hållbar omställning

Diarienummer 2017-01522
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Division Samhällsbyggnad
Bidrag från Vinnova 182 616 kronor
Projektets löptid september 2017 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation 2017 1

Syfte och mål

Projektet syftar till att öka samverkan mellan RISE och Chalmers inom området Innovation och Hållbar omställning. Detta område är idag mycket aktuellt och både teoretisk kunskap och praktiskt erfarenhet ökar snabbt. Projektet förnyar samverkan mellan parterna och skapar förutsättningar för långsiktigt samarbete, även efter projektets slut. Projektledaren får genom medverkan i projektet vetenskaplig meritering och större nätverk, vilket ger kompetensutveckling och utökade framtida karriärmöjligheter.

Förväntade effekter och resultat

Idag finns nätverk mellan hemorganisationen och mottagarorganisationen. Det finns dock potential att förnya och utveckla samverkan då båda organisationerna genomgått stora förändringar. Inom projektet får projektledaren möjlighet att arbeta tillsammans med Professor Anna Bergek, som nyligen tillträtt på Chalmers, och har stor erfarenhet inom det aktuella området. En långsiktig effekt är att teoretisk kunskap från Chalmers via projektledaren överförs till doktorander och andra Rise-anställda som arbetar med Innovation och Hållbar omställning.

Planerat upplägg och genomförande

Tid: September 2017 februari 2019 Omfattning: 3 månader fördelat på i genomsnitt 1 dag/vecka för projektledaren. Aktiviteter:Deltagande i forskarhandledarkurs på Chalmers, Kartlägga möjligheter för gemensam forskningsansökan; projektidéer och utlysningar, Skriva gemensam forskningsansökan, Mentorskap för doktorandhandledning inom Innovation och Hållbar omställning, Diskussioner om teoretisk och praktisk kunskap inom Innovation och Hållbar omställning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.