Like an Engineer

Diarienummer 2017-05426
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 1 430 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Syfte och mål

Idén är att skapa ett koncept för en gemensam och opartisk avsändare för positiva budskap kopplade till metallindustrins attraktivitet som arbetsgivare. Idag använder olika aktörer olika varumärken och olika tilltal vilket ger en otydlig bild och minskar möjligheterna att nå ut till unga. Om aktiviteter och insatser samlas under gemensamt budskap och varumärke kan de förstärka varandra och få större genomslag. Framgången hos ovanstående utvärderas för att öka kunskaperna om denna typ av satsnings förmåga att påverka målgruppernas val av t.ex. studieväg och arbetsgivare.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska ta fram ett koncept för en gemensam och opartisk avsändare som ska kunna användas av olika aktörer för olika underbudskap och olika målgrupper. Följande effekter förväntas: - Aktörer inom och med relevans för innovationsområdet använder konceptet för att kommunicera sina insatser. - Ungdomar känner igen och gillar budskapet som konceptet förmedlar. - Kunskapen bland innovationsområdets aktörer har ökat om hur olika kanaler påverkar ungdomars val av studieväg och arbetsgivare.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i två etapper. I den första tas konceptet fram och implementeras med: 1. Underlag för konceptutveckling och strategier 2. Förslag på varumärkesstrategi 3. Workshops 4. Konceptförslag och prototyper för kommunikationsmaterialet 5. Kommunikationsstrategi och kommunikationsplan 6. Implementering av framtaget innehåll 7. Lämplig metodik för att följa upp konceptets effekt I etapp två testas konceptet och utvärderas med 8. Konceptettester under minst sex månader 9. Studier av projektets aktörer och arbetssätt med ett vetenskapligt angreppssätt

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.