Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Lean & Green Production Navigator - step 2

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB
Bidrag från Vinnova 6 150 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - december 2013
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2011-01107_publik_SV.pdf (pdf, 563 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Att studera hur drivkraft för förbättringsarbete och utveckling av produktionssystem med ökat miljöfokus kan skapas. För att åstadkomma långsiktigt hållbart förbättringsarbete behöver individens grundläggande förutsättningar och utvecklingsbehov förenas med verksamhetens krav på ökad prestanda. Projektet har haft två fördjupningsområden; design av hållbara, ergonomiska arbetsplatser samt integration av miljöaspekter i förbättringsarbetet. Sammanhållande tema har varit förutsättningar för att skapa lärande, drivkraft och engagemang i förändringsprocesser.

Långsiktiga effekter som förväntas

De problemområden som har fokuserats på i projektet är i stort sett generella för svensk industri. Inriktningen har också varit att ta fram generellt tillämpbara metoder och verktyg. Detta gäller verktyg för ökat miljöengagemang såväl som verktyg för arbetsplatsutformning samt den commitmentmodell som utvecklats i projektet. Projektet har också skapat en websida, www.ngps.se, för att göra resultaten allmänt tillgängliga.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit organiserat i tre arbetspaket; WP1 Green Lean Shop Floor. Studier av metoder och verktyg för att skapa lokalt engagemang för miljöförbättringar samt hur produktionsrelaterade miljöfrågor kan tas med i tidiga utvecklingsfaser och utvecklat en metod för detta. WP2 Work Station Optimization. Kartlagt existerande arbetssätt och därefter utvecklat en process för arbetsplatsutformning och ett verktyg som stöttar detta. WP3 Lean & Green Commitment. Studerat förutsättningar för lärande, drivkraft och engagemang och utvecklade en commitment-modell.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2011-01107

Statistik för sidan