Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kunskapssamverkan Affärsdriven Hållbar Stadsutveckling

Diarienummer
Koordinator Friends of Gothenburg Innovation AB
Bidrag från Vinnova 183 275 kronor
Projektets löptid september 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syftade till att stärka relationen mellan FOG och Handelshögskolan och lägga grunden för ett aktivt nyttiggörande av forskning om stadsutveckling. Genom samarbetet har FOG fått en permanent koppling till Handelshögskolan och Förvaltningshögskolan genom centrumbildningen Kommunforskning i Västsverige. Projektet syftade också till att bygga upp FOGs kompetensplattform inom organisation och management, vilket resulterat i ett mer strukturerat arbete med kunskapsinsamling, referenshantering och internt utbyte.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har bidragit till kunskapsutveckling och nyttiggörande av forskning redan under projektfasen. Dels genom interaktion och rådgivande samtal med ett 20-tal förvaltningar och bolag inom Göteborgs stad, dels genom uppdrag för privata fastighetsägare. Arbetet har också lett till fortsatt kunskapsutveckling genom nya forskningsprojekt och uppdrag, samt akademisk meritering för de medverkande.

Upplägg och genomförande

AP 1 Stötta uppbyggnad av centrum genom behovsanalys 40 intervjuer/fokusgruppssamtal har genomförts som presenterats för Göteborgs Stad i januari 2019. AP2 Akademisk meritering i form av vetenskaplig publikation. Ett konferensbidrag har publicerats. AP3 Vetenskaplig bas för konsulttjänster genom litteraturstudie Ett referensdatabas har skapats, vilken använts vid författande av ansökningar och rapporter. AP4 Modell för långsiktig samverkan Ett förslag till centrumbildning har formulerats. En plattform för FOG etablerad inom Kommunforskning i Västsverige.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 april 2018

Diarienummer 2018-00757

Statistik för sidan