Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kompetensnav inom inbyggda system - ECES

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för system- och rymdteknik
Bidrag från Vinnova 425 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - december 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har syftat till att etablera ett kompetensnav området inbyggda system. Målet har varit att genomföra aktiviteter för att skapa medvetenhet om kompetensnavet via Smartare Elektroniksystem och med andra relevanta företag och organisationer. Ytterligare mål med kompetensnavet har varit att sammanställa nyckelutmaningar för inbyggda system, identifiera gap i värdekedjorna och verka för förbättrad samverkan mellan aktörer. Kompetensnavet har också haft som mål att återkoppla till existerande och framtida utbildningar och kompetensförsörjning.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har deltagit i flera matchmaking event som organiseras av Smartare Elektronikssystems, samt besökt centrumbildningar med koppling till inbyggda system för att informera och inhämta ytterligare kunskap om behov och relaterade aktiviteter som syftat till att stärka området. Effekterna av projektet kan anses vara ökad förståelse om trender, teknologier och metoder för utveckling av inbyggda system inom Svensk industri, samt koppling av utmaningar och behov inom den industrin till grundutbildningar och vidareutbildning.

Upplägg och genomförande

Projektet har fokuserat på att förbereda och genomföra informationsdagar med övriga komptensnav, inventera utmaningar och behov med webundersökning och genom möten och diskussion med intressenter i form av framförallt konsultföretag verksamma inom området och centrumbildningar med koppling till området. Genomförandet har fungerat bra i mening att information har kunnat inhämtas och återkopplas till grundutbildning och vidareutbildning. Stödet tillbaka till industrin har tillhandahållits via informationsmöten, direkta kontakter och online.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 januari 2021

Diarienummer 2015-01168

Statistik för sidan