Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Klimatneutral industriproduktion

Diarienummer
Koordinator Biorecro Research and Development AB
Bidrag från Vinnova 498 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - juli 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

De mål som har uppfyllts är målen för att färdigutveckla konstellationen i projektet, utveckla idéer och inventera möjliga vägar för kommersiell utrullning av koldioxidlagring i Sverige, analysera förutsättningarna för att distribuera kostnaderna för de omfattande investeringar som krävs genom innovativa styrmedel och incitament, samt involvera andra företag, myndigheter och organisationer. Det mål som vid slutrapportering fortfarande inte är uppnått, men som det pågår arbete på, är att ta fram utkast till projektavtal.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektkonstellationen har färdigutvecklats baserat på de analyser och slutsatser som tagits fram i projektet. På så sätt identifierades tre nyckelaktörer som borde knytas till projektet. Det var dels en av Sveriges största utsläppare av koldioxid, Cementa, dels en finansiell aktör med lång investeringshorisont, vilket innebar att 7:e AP-fonden inkluderades i arbetet, dels Trafikverket, vilka är en av de myndigheter som har kommit längst med sitt klimatarbete och har en av Sveriges största budgetar för utsläppsintensiva investeringar.

Upplägg och genomförande

Huvudfokus för projektet har varit att utveckla så kallade värdekedjor, som följer utsläppen från större punktkällor såsom stålverk och cementbruk, via förädlingssteg ned till slutkonsumenter och slutanvändare. Genom att identifiera sådana värdekedjor, kan de som ger bäst förutsättningar för nya styrmedel och incitament tas fram. Detta har dels skett genom interna skrivbordsanalyser, men även i tät kontakt med olika aktörer inom och utanför projektkonstellationen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-04420

Statistik för sidan