Jämlikt i journalistik

Diarienummer 2018-01640
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE INTERACTIVE INSTITUTE AB, Piteå
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång Normkritisk innovation - instegsprojekt

Syfte och mål

Medierna spelar en stor roll i hur människor uppfattar verkligheten, vilka problem som är aktuella och vad som anses viktigt på dagordningen. I journalistisk produktion ingår många moment och val och syftet med projektet är att undersöka potential för innovation i det journalistiska arbetet vilket kan främja jämlikt innehåll och goda digitala samtal. Målet är att skapa underlag till ett eventuellt större innovationsprojekt.

Förväntade effekter och resultat

På kort sikt ökar man deltagande parters och industrins kunskaper om möjliga förbättringsområden. På längre sikt kan projektet bidra till metoder/lösningar för inkluderande och icke-diskriminerande medieproduktion och trygga och öppna demokratiska samtal.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet ska i samskapande mellan Norran och RISE Interactive i Piteå kartlägga arbetsprocesser och normer och söka områden för förbättringar och innovationspotential på nyhetsredaktioner. Tre delar ingår: 1) kartlägga produktionsprocesser 2) kartlägga normer för digitala samtal 3) undersöka/möta intressenter för ett större projekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.