Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IntegrIT - Ett nytt verktyg för patientnära klinisk forskning

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Centrum för allergiforskning
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med IntegrIT är att utveckla nya tjänster för patientnära klinisk forskning som integrerar datainsamling från patientjournaler, forskningsmallar och patienters egenrapportering. Det övergripande målet är att bidra till förbättring av hälsa och livskvalitet genom att underlätta genomförande av kliniska patientnära forskningsprojekt och integrera forskning med den reguljära vården. Under initieringsfasen hade vi som delmål att ta fram en kravspecifikation för funktionalitet samt att analysera och föreslå lösningar av juridiska och etiska problemområden.

Långsiktiga effekter som förväntas

En kravspecifikation för IntegrIT har tagits fram. Tre nyckelområden har identifierats som särskilt angelägna: hitta patienter för studier, undvika dubbeldokumentation och patienters medverkan. Därför har vi valt att prioritera utveckling av sökfunktion, CRF-mallar och patientgränssnittet under samverkansprojekt. Vi har även tillsatt en rådgivande styrgrupp med nyckelaktörer inom KI, SLL och SKL, som ger förankring i nationella och regionala processer, som kan vara avgörande för nyttiggörandet. Därmed kan IntegrIT bidra till god vård och ett friskt hållbart samhälle.

Upplägg och genomförande

Arbetet har delats upp i arbetsgrupper, bestående av användare och utvecklare från konstellationen. En projektledningsgrupp har samordnat arbetet och nätverkat med externa aktörer. Centrum för Hälsoinformatik (HIC) har applicerat sina verktyg för behovsanalys för att systematiskt ta fram krav på funktionalitet hos IntegrIT. Juridiska och etiska aspekter har analyserats i relation till kravställandet tillsammans med jurister vid Stockholms läns landsting (SLL). Stormöten har hållits med hela konstellationen ca varannan månad, för att informera och dela idéer på tvären.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00882

Statistik för sidan