Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativa former för förvaltning och utveckling av den hållbara urbana utemiljön

Diarienummer
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

överordnad målsättning för projektet är att satsa på en samlad ekonomisk, social och miljömässig hållbar förvaltning av staden som ger attraktiva och uppskattade utemiljöer som i sin tur ökar många olika värden i den hållbara attraktiva staden utan att öka den ekonomiska resursinsatsen. Fokus i projektet är att utveckla upphandlings- och samverkansformer mellan förvaltare/köpare och entreprenör/leverantör som genom effektiva affärsmodeller ger ett större fokus på nyttan för medborgaren/slutanvändaren. Förprojektets mål uppfylls genom ansökan till samverkansprojekt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det samlade resultatet av förprojektet är ett förslag till samverkansprojekt som skapar nya förutsättningar för förvaltning och utveckling av utemiljön och genomförs i en partnerkonstellation som representerar alla professionella aktörer i kedjan från precisering till genomförande av en entreprenad. Effekterna kommer att vara bättre utnyttjande av resurserna, särskilt inkludering av sociala och miljömässiga perspektiv inom förvaltning av utemiljö.

Upplägg och genomförande

Förprojektet har genom workshopar med parterna, marknadsanalys och internationell utblick resulterat i ett projekt för att utveckla en modell för precisering, upphandling och genomförande av skötsel och utveckling av hållbar urban utemiljö: 1. Sociala kontrakt och andra hållbarhetskrav 2. Brukarinvolvering 3. Kompetens (beställar- och utförare) 4. Kvalitet (bestämningar språkligt och innehållsligt) 5. Kontroll (och uppföljning) 6. Entreprenadprocessen med genomförande- och relationsformer. Utveckling och test av delar i modellen kommer görs under samverkansskedet .

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-04295

Statistik för sidan