Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

iBridge - Digitala och uppkopplade broar för en effektiv och intelligent förvaltning

Diarienummer
Koordinator IoTBridge AB
Bidrag från Vinnova 995 000 kronor
Projektets löptid augusti 2020 - juli 2021
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång SIP InfraSweden2030 - hösten 2019 Uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen

Syfte och mål

Projektet syftade till att utveckla och demonstrera ny teknik för tillståndsbedömning av broar. Inspektioner och bärighetsbedömningar genomförs idag manuellt och som frikopplade aktiviteter. Det övergripande målet var att realisera en tjänst som kan effektivisera tillståndsbedömningen och väva ihop delarna för en samlad bedömning av en bros fysiska tillstånd. Genom demonstrationen på Västerbron i Stockholm har projektet visat att en sensorbaserad metod är möjlig att implementera genom hela kedjan från sensorer till beslutsstöd för broförvaltaren.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet består i en utvecklad och kommersiellt lanserad tjänst för tillståndsbedömning av broar. Plattformen finns beskriven på hemsidan www.iotbridge.se och har presenterats under seminarier samarrangerade med Trafikverket och Stockholms stad (Trafikkontoret). De förväntade effekterna är dels att broförvaltarna moderniserar och effektiviserar sina förvaltningsaktiviteter, och dels att demonstrationen på Västerbron visar vägen för vidare teknikutveckling.

Upplägg och genomförande

Intervjuer och litteratursökningar inom AP1 och AP2 inledde projektet för att identifiera de utmaningar som broförvaltare står inför. Därefter följde teknikutvecklingen av plattformen för tillståndsbedömning som löpte parallellt med instrumenteringen av Västerbron. Seminarier och dissemination av resultatet har varit återkommande aktiviteter under projektet. För att uppnå det övergripande målet har teknikutveckling anpassats mot behovsägarnas behov. Avancerad teknisk funktionalitet har i vissa lägen fått stå tillbaka till förmån för beslutstödets användarbarhet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 september 2021

Diarienummer 2020-00376

Statistik för sidan