Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Högre last med smartare lager- Tillståndsövervakning av järnvägssystem för ökad effektivitet.

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 397 204 kronor
Projektets löptid maj 2014 - januari 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet har inte nåtts i och med att det inte har varit möjligt att skriva en ansökan till UDI steg 2. detta beror på att LKAB i dagsläget inte har möjlighet att delta. Däremot har målet att identifiera och formulera de viktigaste mätprojekten för att möjliggöra ökad axellast på malmbanans malmvagnar uppfyllts. Förhoppningen är att det i framtiden kommer att vara möjligt att genomföra detta forskningsarbete även om det i nuläget inte är möjligt att skicka in en gemensam ansökan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett resultat från projektet är en undersökning som resulterat i ett antal delprojekt, vilka skulle behöva genomföras för att förbättra förutsättningarna för ökad axellast på malmvagnarna på Malmbanan. Dessa delprojekt har formulerats i samarbete mellan Luleå tekniska universitet, SKF, LKAB och Trafikverket.

Upplägg och genomförande

Arbetet inom projektet har utförts i form av möten ledda av projektledare Pär Marklund med två till tre veckors mellanrum. Mellan mötena har arbete utförts vid respektive projektpartner för avrapportering vid efterföljande möte. Mötena har dels genomförts via telefon och dels som fysiska heldagarsmöten där alla projektpartners samlas för djupare och längre diskussioner. Projektförslag och mötesrapporter har sammanställts och skrivits efter mötena.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-00780

Statistik för sidan