Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

HEUDRIS - Horizon, EUrope och DrIve Sweden

Diarienummer
Koordinator Statens Väg- & Transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 520 000 kronor
Projektets löptid maj 2022 - december 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

HEUDRIS fortsätter det framgångsrika påverkans- och uppväxlingsarbetet från EU-koordinering - ett tidigare Drive Sweden-projekt. Arbetet konkretiseras genom att fokusera CCAM-relaterade områden, och, när relevant, frågeställningar i andra partnerskap och missions. Projektet ska skapa förutsättningar för Drive Sweden och dess parter att -Skala upp existerande svenska projekt där så är lämpligt -Aktivt delta i och dra nytta av CCAM-partnerskapet -Bidra till roadmaps och andra strategidokument inom EU -Stödja och uppmuntra fler svenska parter att delta i EU-projekt

Resultat och förväntade effekter

Projektet syftar till att utveckla och driva Drive Swedens och intresserade parters möjligheter till framgångsrikt engagemang i olika aktiveter och finansieringsalternativ på den europeiska R&I arenan, att bidra till SIP-arnas mål gällande internationalisering, och till att komplettera kompetens och resurser inom Drive Swedens kansli. Långsiktiga effekter inkluderar kunskapshöjning och ökad EU-finansiering, liksom stärkt image för svenska aktörer som attraktiva samarbetsparter och därigenom starkare konkurrenskraft och utvidgade affärsmöjligheter

Upplägg och genomförande

Aktivt deltagande i CCAM-partnership´s arbete. Identifiering av nationella projekt som skulle kunna skalas upp till EU-nivå, Identifiering av aktiviteter av intresse för Drive Sweden och dess parter, och, när behövligt och lämpligt, ta fram draft respons. Rekommendationer till topics i Horizon Europes arbetsprogram utifrån Drive Sweden´s effektlogik och parternas agendor och önskemål. Minst 1 EU-fokuserat inslag/år till Drive Sweden Forum, Lunch&Learn eller liknande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 mars 2024

Diarienummer 2022-01365

Statistik för sidan