Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbara och attraktiva stationssamhällen

Diarienummer
Koordinator Göteborgsregionens kommunalförbund
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - januari 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Det långsiktiga målet är attraktiva och smarta stationssamhällen som bidrar till hållbar regional utveckling och; -Präglas av effektiv markanvändning -Stödjer hållbart resande och lokal ekonomisk och social utveckling Fas I syftade till att inventera lösningar kopplat till effektiv markanvändning, möjligheter och incitament för hållbart resande, tjänstesamhället, det lokala näringslivet och social sammanhållning samt att utveckla projektkonstellationen. Konstellationen har inför fas II förstärkts och lösningar har inte bara inventerats utan även konkretiserats.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har inventerat, identifierat och konkretiserat lösningar inom ovanstående nämnda kategorier. Dessa avses utvecklas och testas inom ramen för fas II. Projektet har arbetat för att identifiera ytterligare aktörer som behöver komplettera projektkonstellationen och skapa förutsättningar för genomförande. Projektkonstellationen kompletteras med ICA, Lerums kommun och lokala fastighetsägare i Lerum, Västtrafik, Handelsbanken, Bzzzt och Svensk fastighetsförmedling. Därmed har aktörer som identifierats som betydelsefulla för fas II kopplats till projektet.

Upplägg och genomförande

Projektet har genom workshops fått värdefull input avseende stationssamhällets förutsättningar och hur konstellationen bör utvecklas. Projektet har identifierat att en nyckelfaktor för framgång är att lösningar kopplas till incitament och att de arbetas fram i nära samverkan med användarna. Projektgruppens bredd och tvärdiciplinära ansats genererar många bra idéer, en stor vilja och driv. Det faktum att projektet är nära sammankopplat med ett reellt case med tydligt utvecklingsfokus och starka aktörer ger goda förutsättningar för demo och implementering.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-00752

Statistik för sidan