Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

GO:SMART-Resenärscentrerad innovation för hållbara persontransporter i urbana miljöer

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med A-fasen har varit att utveckla struktur och innehåll i projektet, samt att utveckla konsortiet. Genom en öppen och inkluderande process har en mångfald av aktörer bjudits in i en kreativ process för att utveckla projektidéer. Idéerna har sedan konkretiserats och utvecklats av en mindre arbetsgrupp med syfte att skapa innovativa tjänster som främjar användande av hållbara transportsätt. Vid A-projektets slut kan konstateras att konkreta idéer är väl utvecklade och att konsortiet är väl förberett att implementera planerna i en B-fas.

Långsiktiga effekter som förväntas

Arbetet i GO:SMART har haft sikte på ett genomförande i en framtida C-fas. Processen fram till slutet av A-fasen har därför fokuserat på att precisera projekt som i en B-fas kan utvecklas och testas i pilotprojekt framförallt inom living labs. Långsiktighet i planeringen har gjort med förhoppningen att utvecklingen kan göras metodiskt och därmed säkerställa ett bra resultat. De långsiktiga effekterna av GO:smart förväntas därför i en C-fas innebära en storskalig introduktion av tjänster enl ovan som kan stödja individers val av transporter till förmån för hållbara resealternativ.

Upplägg och genomförande

Genomförande av GO:SMART i A-fasen har utgått från öppenhet och effektivitet. En gemensam styrgrupp och koordinering har säkerställt kopplingen till Send Smart. I inledningsskedet av projektet har ett stort antal aktörer bjudits in till en workshop för att genom sk Back casting, få ett mål- och resultatinriktat arbetssätt. En mindre arbetsgrupp bestående av representanter från Chalmers, Viktoriainstitutet, Volvo, TrV, och Tyréns har bildats för att effektiv ta hand om resultatet från workshopen och omsätta den i en konkret projektstruktur.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2011-02825

Statistik för sidan