Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Goozo

Diarienummer
Koordinator Hälsobrickan AB - Hälsobrickan AB, Trollhättan
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Projektets syfte var att validera och utvärdera framarbetad beräkningsalgoritmen i skarpa pilottester tillsammans med berörda pilotkunder, med mål att färdigställa GOOZO. Algoritmen har gjorts mer robust gentemot olika typer av organisationsscenarion. Baserat på kundscenarion har stöd upprättats för variationer i kollektivavtal och sjukfrånvaropolicy. Forskning gällande indirekt kostnadspåverkan av sjukfrånvaro har studerats, värderats och till viss del även inkluderats i algoritmen. Målsättningen att färdigställa algoritmen är där med uppfylld.

Resultat och förväntade effekter

Att algoritmen gjorts dynamisk för att passa alla olika organisationsvariationer är en klar fördel då GOOZO ska lanseras på marknaden. Detta innebär att nya kunder fort kan få tillgång till produkten vid önskad implementering vilket möjliggör en snabbare tillväxt. Dessutom har projektets workshops och möten genererat feedback kring gränssnitt, önskade funktioner och användbarhet. Detta har varit en viktig förutsättning för att utarbeta en produkt där hänsyn tagits till verkliga organisationsmiljöer och arbetssätt.

Upplägg och genomförande

Upplägget grundade sig i ett beroende av två externa aktörer (kunder) då implementering inom dessa verksamheter var nödvändig för att genomföra projektet. Tyvärr har en av kunderna inte haft möjlighet att implementera GOOZO, på grund av organisationsförändringar. Detta har inneburit att vi hittills ensidigt arbetat med den andra kunden vilket i sig har varit framgångsrikt. Utfallet betyder att vi inte kunnat testa applikationen skarpt på två håll. Därav kan vissa ytterligare justeringar behöva göras för att tillgodose organisationen som ännu inte genomfört implementeringen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01117

Statistik för sidan