Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Goozo

Reference number
Coordinator Hälsobrickan AB - Hälsobrickan AB, Trollhättan
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration May 2018 - October 2018
Status Completed
Venture Innovative Startups

Purpose and goal

Projektets syfte var att validera och utvärdera framarbetad beräkningsalgoritmen i skarpa pilottester tillsammans med berörda pilotkunder, med mål att färdigställa GOOZO. Algoritmen har gjorts mer robust gentemot olika typer av organisationsscenarion. Baserat på kundscenarion har stöd upprättats för variationer i kollektivavtal och sjukfrånvaropolicy. Forskning gällande indirekt kostnadspåverkan av sjukfrånvaro har studerats, värderats och till viss del även inkluderats i algoritmen. Målsättningen att färdigställa algoritmen är där med uppfylld.

Expected effects and result

Att algoritmen gjorts dynamisk för att passa alla olika organisationsvariationer är en klar fördel då GOOZO ska lanseras på marknaden. Detta innebär att nya kunder fort kan få tillgång till produkten vid önskad implementering vilket möjliggör en snabbare tillväxt. Dessutom har projektets workshops och möten genererat feedback kring gränssnitt, önskade funktioner och användbarhet. Detta har varit en viktig förutsättning för att utarbeta en produkt där hänsyn tagits till verkliga organisationsmiljöer och arbetssätt.

Planned approach and implementation

Upplägget grundade sig i ett beroende av två externa aktörer (kunder) då implementering inom dessa verksamheter var nödvändig för att genomföra projektet. Tyvärr har en av kunderna inte haft möjlighet att implementera GOOZO, på grund av organisationsförändringar. Detta har inneburit att vi hittills ensidigt arbetat med den andra kunden vilket i sig har varit framgångsrikt. Utfallet betyder att vi inte kunnat testa applikationen skarpt på två håll. Därav kan vissa ytterligare justeringar behöva göras för att tillgodose organisationen som ännu inte genomfört implementeringen.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 4 May 2018

Reference number 2018-01117

Page statistics